สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ

ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ โดย พระมหาประดิษฐ์ สิรีภาโส ป.ธ. ๙

 

       ในบรรดาสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ศีลถือเป็นสิกขาบทแรกที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต เพราะศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย และเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง บุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์ดีแล้ว จักเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริต จิตจะร่าเริงแจ่มใส และเป็นท่าหยั่งลงมหาสมุทร คือ พระนิพพาน
      พระปาฏิโมกข์ ถือเป็นศีลของพระภิกษุที่บวชในพระพุทธศาสนา ซึ่งต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากรูปใดย่อหย่อน ในพระปาฏิโมกข์ ก็จะเป็นเหตุให้เสื่อมจากมรรคผลนิพพานได้และหากรูปใดปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ย่อมหวังได้ว่าผู้นั้นจักเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา ถึงพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ และบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุด

 
ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ
คุณภาพของสื่อ :
11 6



สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต