กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ คุณพ่อของผมไปเป็นทหารญี่ปุ่นที่ไปบุกเมืองนานกิงประเทศจีน
คนทั่วไปมักเผลอสติ มีความเมาทางจิต ปล่อยจิต ล่งเสริมจิต ให้คิดจมอยู่ใน กามคุณ ๕ คือ รูป รส กลิ่น เสียง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนพวกเราทั้งหลายว่า "เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่ง มีตนเป็นสรณะ อย่ามีสิงอื่นเป็นสรณะเลย จงเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นสรณะ อย่ามีสิงอื่นเป็นสรณะเลย"
ความต้องการไขว่คว้าหาความสุข หลีกหนีความทุกข์ที่ร้อยรัดดวงใจ เป็นความต้องการของมนุษย์ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ทั่งที่อยู่ในวัยเด็ก วัยหนุ่มสาวและวัยชรา
ชีวิตต้องอดทน เพราะความสุขล้นมักอยู่ปลายทาง
ถ้าบริสุทธิ์มาก ก็ได้บุญมาก โดยเฉพาะถ้าบริสุทธิ์มั่นคงมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานแล้วจะได้ผลเป็นบุญมากเป็นพิเศษชนิดได้ผลทันตาเห็นทีเดียว

ในเวลาต่อมา เมื่อมีเด็กหนุ่มสาวมาปฏิบัติธรรมกันมากยิ่งขึ้น และสามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่นแล้วคุณยายก็เริ่มรณรงค์ให้ทุกคนประพฤติพรหมจรรย์ ตอนเย็นๆ
คุณยายท่านเป็นผู้ที่มองเห็นโทษของการครองเรือน และมองเห็นประโยชน์แห่งการประพฤติพรหมจรรย์ท่านจึงมัก พนมมืออธิษฐานว่า
ให้นั่งขัดสมาธิ โดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย วางไว้บนหน้าตักพอสบายๆ หลับตาเบาๆ
เมื่อไปเกิดในภพใดชาติใด สมบัติใดที่ขึ้นชื่อว่า เป็นเลิศที่สุดเท่าที่มนุษย์พึงมีในยุคนั้น เราจะเป็นผู้ได้ครอบ ครองสมบัตินั้น
ยายทำเพื่อตัวเอง และเพื่อคนหมู่มากด้วย เราเกิดมา ควรทำประโยชน์สักอย่างหนึ่ง
นึกเสียดายทุกครั้ง ที่มาไม่ทันเจอคุณยาย อยากจะใกล้ชิดคุณยายบ้าง อยากสัมผัสถึงความทรงอภิญญาของคุณยาย

ท่ามกลางสายหมอกในยามเช้าที่ค่อนข้างหนาวเย็น
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ
ณ จุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา
เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง นำคณะพระวินยาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมชมหมู่กุฏิสามเณร
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข
ครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ 8 ท่าน

การสร้างพระพุทธรูปประจำตัว เป็นสิ่งที่ปู่ย่าตายายนิยมปฏิบัติ
ใครทำกรรมใดไว้ ไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตาม ตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น
การมาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาใครตั้งใจปฏิบัติธรรม
วัดเก่าที่ปู่ย่าตายายสร้างไว้ในยุคที่ประชากรไทยมีไม่กี่สิบล้าน
ใจของมนุษย์เรานั้น สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งสงครามและสันติภาพ ถ้าใจของผู้คนเต็มไปด้วยความเร่าร้อน
วันที่ ๒๒ เมษายนของทุกปี กำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลก ซึ่งประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
นอกจากนั้น ในวันนี้เรายังมุ่งมั่นในการยังจิตให้เกษมผ่องใส ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร
พระมหาธรรมกายเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและมีพระพุทธปฏิมากรแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้านพระองค์
การบวชในพระพุทธศาสนาเป็นการเข้าสู่กระบวนการฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อความสมบูรณ์และถึงพร้อมในที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์
ไม่ว่ามรสุมจะกระหน่ำเข้ามากี่ลูกก็ตาม วัดพระธรรมกายยังคงคอนเซปต์เดิม คือ มุ่งเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย

สุกรปราบพยัคฆ์ วัฑฒกีสูกรชาดก ว่าด้วยหมูสู้เสือได้ด้วยสามัคคีกัน หน้าจบ
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1
สมบัติมหาภัย เวทัพพชาดก ชาดกว่าด้วยโทษของการไม่รู้จักกาลเทศะ หน้า 1

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร