กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
 สัจจะที่มนุษย์ต้องรีบประพฤติ คือ ความตั้งใจจริงในการรักษา ใจให้ผ่องใสยิ่ง ๆ ขึ้นไปเป็นนิจ ไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถใด เช่น ขณะยืน เดิน นั่ง นอน ทำงาน ฯลฯ ซึ่งแสดงออกเป็นนิสัย ๓ คือ
เเต่คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การงานที่จะพึงทำด้วยกำลังอย่างใดอย่างหนึ่ง
อนุโมทนา แปลว่า เห็นดีด้วย  คนที่เวลาใครทำความดีก็เห็นดีด้วย เชียร์เขาด้วย จะมีอานิสงส์หรือผลดีติดตัวกันเห็นๆ ในชาตินี้คือ เมื่อถึงเวลาทำดีก็จะไม่มีใครขัดคอ ไปชวนเขา เขาก็เต็มใจที่จะร่วมด้วย 
คำถาม พระพุทธเจ้าตรัสว่า เว้นจากปัญญาแล้ว พระองค์ทรงยกย่องขันติว่าเป็นเลิศ ทำไมพระองค์จึงยกย่องขันติว่าสำคัญขนาดนั้น
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราเเละพวกเธอเร่ร่อน ท่องเที่ยวไปตลอดกาลนานอย่างนี้
การให้เป็นความสุขอันวิเศษ
(มาคธเทวบุตรทูลถาม) แสงสว่างในโลก มีกี่อย่าง
เมื่อสร้างบารมี
ก็ยากที่จะพ้นทุกข์
ภาษิตของพระเสลเถระ เพราะได้ถวายเสา ๕ ต้น

ปัจจุบันวัดพระธรรมกายเป็นวัดที่มีพระภิกษุมากที่สุด เพราะแต่ละปีมีผู้บวชในโครงการบวชระยะสั้นมากมาย และสุดท้ายก็มีพระจำนวน ไม่น้อยที่ตัดสินใจบวชต่อไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีกำหนดจึงทำให้จำนวนพระในวัดพระธรรมกายมีมากเป็นพัน ๆ รูป
คนเราประกอบด้วย ๒ ส่วน ส่วนแรก คือส่วนที่เราเรียกว่า ร่างกาย หรือ กาย ในภาษาบาลี อีกส่วนหนึ่ง คือส่วนที่เราเรียกกันว่า ใจ กายที่เราจับต้องได้นี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแบ่งอย่างง่าย ๆ เพื่อสื่อสารกันให้พอรู้เรื่องว่า กายนั้นประกอบด้วยธาตุหยาบ ๔ ชนิดด้วยกัน
การสร้างเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์นั้น สร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และที่สำคัญเจดีย์นี้สร้างขึ้นในวาระ ๔๘ ปี หรือครบ ๔ รอบ แห่งการสร้างวัดพระธรรมกาย
เจดีย์นี้ถือเป็นเจดีย์ถาวรทรงดอกบัวแห่งแรกของวัดพระธรรมกายที่สร้างขึ้นกลางน้ำ ซึ่งการสร้างกลางน้ำนี้เป็นโจทย์ยากข้อหนึ่งที่ทีมงานจะต้องใช้เทคนิคหลายอย่างมาใช้ในการก่อสร้างองค์เจดีย์แห่งนี้ให้สําเร็จตามเวลาที่กําหนด
ในอดีตชาติ พระพากุลเถระเคยสร้างบุญใหญ่ โดยการปฏิสังขรณ์บำรุงวัดในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า ด้วยอานิสงส์ผลบุญส่งผลให้ท่านมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัย ๔ โดยไม่ขัดสนขาดแคลนเลย
เดิมทีเดียวก่อนบวชสามเณรไม่ได้เป็นเด็กดีอย่างที่คิดหรอกครับ เพราะสามเณรติดเกมมาก เล่นเกมวันละ ๕-๑๕ ชม. เลยทีเดียว แต่หลังจากที่สามเณรเข้ามาบวชแล้ว ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมาก ต้องขยันกว่าเดิมมาก ต้องตื่นแต่เช้า เล่นเกมก็ไม่ได้ ต้องตั้งใจท่องบาลีเพื่อให้สอบได้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด   และพิธีถวายกองบุญคิลานเภสัช   ผ่านระบบZoom
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีจุดชวาลบุญ ไฟส่องสว่าง พระมหาธรรมกายเจดีย์
วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันคุ้มครองโลก, และพิธีถวายกองบุญยารักษาโรค 
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมออนไลน์  และพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่ง
วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนบุญแด่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

ว่าด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นนิมิตเบื้องตนแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย
สาวัตถีนิทานฯ พระผู้มีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราจักแสดง จักจำแนกอริยมรรคอันประกอยด้วยองค์ ๘ 
ข้าพเจ้าพระอานนท์ ได้ฟังธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโดยตรงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้ว ดังใจความสำคัญต่อไปนี้
๑. เกริ่นความ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรว่าด้วยอะไร? ทรงแสดงเมื่อไร? ทีไหน? แก่ไคร?
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.016740465164185 Mins