กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์ 
บุคคลจะเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตาม ผู้ถึงพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยคุณอันอุดมอย่างนี้
สรณะอันสูงสุด ของมวลมนุษยชาติ คือ พระรัตนตรัย ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ
และการสนับสนุนผู้พร้อมเพรียงกัน ก็เป็นเหตุแห่งสุข ภิกษุผู้ยินดีในความพร้อมเพรียงกัน ตั้งอยู่ในธรรม
ยายเป็นคนเอาหมู่คณะ เราต้องทำตัวให้เข้ากับทุกคน
พระจอมมุนีได้ชัยชนะต่ออาฬวกยักษ์ ผู้มีจิตสันดานหยาบกระด้าง ปราศจากความอดทน
เราเกิดมา เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง และสร้างบารมี มรรคผลนิพพานอยู่ที่ในตัว ทำอย่างไร
พระบรมโพธิสัตว์ของเรา  ในวันที่ท่านจะตรัสรู้  เป็นพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า ท่านก็เจอพญามาร
มีแต่ศีลธรรมเท่านั้น ที่จะเป็นเครื่องช่วยคุ้มครองโลก ให้ปลอดภัยได้

วัดภาวนาปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่า สหวาระเดือนเกิด
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหอพระ เข้าค่ายอบรมคุณธรรม เพื่อเรียนรู้หลักความดีสากล 5 ประการ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดอบบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานเชิงรุก
สำหรับพิธีกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุ จำนวน 10 รูป ก่อนที่จะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์

แพะรับบาป ชาดกว่าด้วยโทษของการฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญ หน้า 1
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1
kapotaka Jataka The story about the harm of being vacillating Page 1
ในสมัยของพระปทุมุตตรพุทธเจ้าพระองค์มีพระชนมายุหนึ่งแสนปี มนุษย์ในยุคนั้นมีร่างกายใหญ่โต สมบูรณ์แข็งแรง
ย้อนไปเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ พระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย) หรือคุณครูไม่ใหญ่
วันที่ ๒๒ เมษายน นอกจากเป็นวันที่นานาชาติพร้อมใจกันถือว่าเป็นวันคุ้มครองโลกแล้วยังเป็นวาระฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๗๒ ปี
ภารกิจเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นดินแดนที่เปี่ยมด้วยสันติภาพเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ภารกิจหนึ่งของมวลมนุษยชาติ
วัดพระธรรมกายดำเนินโครงการอบรมธรรมทายาทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ผลจากความพยายามและความตั้งใจพัฒนา
วัดพระธรรมกายดำเนินโครงการอบรมธรรมทายาทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ผลจากความพยายามและความตั้งใจพัฒนา
ผู้เขียนและคณะได้เรียบเรียงบทความที่สรุปโดยย่อ “เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงฉบับนี้
ย้อนไปนานนับพันปี บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนา

 มีปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่า "การปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ เช่น ความเคารพ ความกตัญญู เป็นต้น
งานอาชีพ ทำเพื่อให้ได้ปัจจัย 4 เครื่องอุปโภคบริโภคมาใช้ในการดำรงชีพเพื่อสร้างความดี
 ในปัจจุบัน คำว่า "วัฒนธรรม" เป็นคำพูดที่คุ้นหูที่เราใช้กันในชีวิตประจำวัน แต่คำว่า "วัฒนธรรมชาวพุทธ"
ทาน ทำให้ "น่ารักใคร่" หากผู้ใดไม่เป็นที่รัก ต้องหักใจให้ทาน บำเพ็ญสังคหวัตถุ ฝึกหัดแบ่งปัน กล่าวคำอ่อนหวาน

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร