กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
(พระอานนท์) ข้าเเต่พระองค์ผู้เจริญ
(ภิกขกพราหมณ์ทูลถาม) ข้าเเต่ท่านพระโคดมผู้เจริญ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฝุ่นละอองอันตั้งขึ้นในเดือนท้ายเเห่งฤดูร้อย
คือคนเเก่ที่ตระหนี่
can work effectively and
(เทวดาทูลถาม) ฆ่าอะไรหนอจึงอยู่เป็นสุข
เช้านี้ที่ ท่าฉลอม เป็นปกติของครอบครัว ที่ โยมแม่ จะจัดเตรียมภัตตาหาร หวานคาว ปรุงเองแบบพิถีพิถัน ด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
ขอบคุณความอดทน ทำให้ฉันมีวันนี้. จริงอยู่ ชีวิตเลือกได้ แต่เลือกแล้วก็หนีไม่พ้น ต้องอดทน
ละครเวที สะท้อนชีวิตให้ข้อคิด ไม่อยากถามว่า ใครเคยดูบ้าง คนดู 50 กว่าๆกันทั้งนั้น
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ พึงทราบว่าเป็นสัตบุรุษ คือ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ พึงทราบว่าเป็นอสัตบุรุษ คือ
 การเข้าถึงหรือรู้ความจริงของทุกสรรพสิ่ง มนุษย์ไม่อาจทำได้ ด้วยตนเองทันทีตั้งแต่เกิด ต่อเมื่อได้กัลยาณมิตรเมตตาช่วยชี้ทางถูก ให้แต่ละเรื่อง แต่ละสิ่ง และตนเองก็ตั้งใจฝึกตัวให้ใจใสตามท่าน

การสร้างเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์นั้น สร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และที่สำคัญเจดีย์นี้สร้างขึ้นในวาระ ๔๘ ปี หรือครบ ๔ รอบ แห่งการสร้างวัดพระธรรมกาย
เจดีย์นี้ถือเป็นเจดีย์ถาวรทรงดอกบัวแห่งแรกของวัดพระธรรมกายที่สร้างขึ้นกลางน้ำ ซึ่งการสร้างกลางน้ำนี้เป็นโจทย์ยากข้อหนึ่งที่ทีมงานจะต้องใช้เทคนิคหลายอย่างมาใช้ในการก่อสร้างองค์เจดีย์แห่งนี้ให้สําเร็จตามเวลาที่กําหนด
ในอดีตชาติ พระพากุลเถระเคยสร้างบุญใหญ่ โดยการปฏิสังขรณ์บำรุงวัดในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า ด้วยอานิสงส์ผลบุญส่งผลให้ท่านมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัย ๔ โดยไม่ขัดสนขาดแคลนเลย
เดิมทีเดียวก่อนบวชสามเณรไม่ได้เป็นเด็กดีอย่างที่คิดหรอกครับ เพราะสามเณรติดเกมมาก เล่นเกมวันละ ๕-๑๕ ชม. เลยทีเดียว แต่หลังจากที่สามเณรเข้ามาบวชแล้ว ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมาก ต้องขยันกว่าเดิมมาก ต้องตื่นแต่เช้า เล่นเกมก็ไม่ได้ ต้องตั้งใจท่องบาลีเพื่อให้สอบได้
ช่วงวิกฤตโควิด หลายคนบ่นว่าไม่ค่อยได้ไปวัดเลย รู้สึกคิดถึงวัดบ้างไม่ได้ไปทำบุญบ้าง แต่ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อทุกท่านร่วมกิจกรรมบุญทุกบุญผ่านทาง Online โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom
ในชีวิตประจำวัน กฎแห่งกรรมมีผลกระทำกับเราตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ว่าดีชั่วเป็นอย่างไร ทันทีที่ทำกรรม ผลหรือวิบากกรรมก็ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีผลต่อชีวิตของเราในอนาคตทันที การประกอบอาชีพของเราทำให้ต้องทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งบ่อยครั้งจนกลายเป็นนิสัยเกิดเป็นบุญเป็นบาปขึ้นมา

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3,290,000,000 จบเนื่องในวันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 5 ออนไลน์
วัดพระธรรมกายนางาโน่  ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และพิธีบุพเปตพลี
วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายกองบุญยารักษาโรค ผ่านระบบซูม
คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายโตเกียว ได้เมตตาไปเป็นเนื้อนาบุญรับบิณฑบาตบริเวณหน้าหมู่บ้านชาวญี่ปุ่นท้องถิ่น จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนส่วนบุญกุศลแด่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันพระ

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

ปฐมเทศนาที่ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ นี้ มีชื่อปรากฏในพระไตรปิฎกว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร'' การที่พระสัทธรรมเทศนาสูตรนี้
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกโดยลำดับ ถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี แล้วได้เสด็จไปทางที่ภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่
เรื่องอาฬารดาบสกาลามโคตร ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริว่า “เราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอ ใครจักรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลัน”
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงรับคำทูลอาราธนาของพรหม เเละเพราะอาศัยพระกรุณา
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.15537611643473 Mins