เศรษฐีทั้งสามคนนั้นได้มีนายช่างมาลาชื่อ ‘สุมนะ’ เป็นผู้อุปัฏฐาก. นายสุมนมาลาการนั้นกล่าวกับเศรษฐี เหล่านั้นว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำการอุปัฏฐากท่านทั้งหลาย
บุพกรรมใดทำให้สามีไม่มีงานประจำทำ ต้องลำบากในการหางานทำทั้งๆ ที่เป็นคนตั้งใจทำงาน ตั้งใจทำบุญมาตลอด
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีมาถึง เทศกาลหนึ่งที่หนุ่มสาว ไทยรับเอามาจากวัฒนธรรมตะวันตกอย่างเต็มๆ ก็คือ เทศ กาลวาเลนไทน์
พระนางสามาวดีได้ให้โอวาทแก่หญิงเหล่านั้นว่า “การกำหนดอัตภาพ ซึ่งถูกไฟเผาอย่างนี้ของพวกเรา ผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร อันมีส่วนสุดไม่ปรากฏแล้ว
เดือนนี้ ก็สิงหาคมแล้วนะครับ น้องๆ ก็คงเรียนผ่านไปครึ่งเทอมแล้ว เป็นครึ่งเทอมที่หมดไปกับ กิจกรรมรับน้องล้วนๆ
ในเวลานั้น พระราชาย่อมทรงรั้งรออยู่ตลอด ๗ วัน ตามวาระกัน ณ พื้นปราสาทแห่งหญิงทั้งสามนั้น คือ พระนางสามาวดีพระนางวาสุลทัตตาและพระนางมาคันทิยา.
วันหนึ่งหลังจากที่ผมเรียนจบ มาได้ประมาณ ๖ ปี แลัว ผมก็เริ่มสังเกตพบว่า เพื่อนๆ ของผมที่เรียนจบมาด้วยกัน
ฝ่ายนายจูฬมาคันทิยะคิดว่า ‘ธิดาของเราไม่ควร แก่ผู้ต่ำช้า, ควรแก่พระราชาผู้เดียว’ จึงพานางไปสู่เมือง โกสัมพี
ใเวงนี้ เป็ดเทอมใหม่ ทุกสถาบันจึงอยู่ในฤดูกาลรับน้องใหม่ ผมเองในฐานะที่เคยเป็น รุ่นพี่รับน้องใหม่กับเขามาก่อน
หญิงอีกคนชื่อ ‘นางมาคันทิยา’ ก็ได้ตำแหน่งแห่ง อัครมเหสี ในสำนักของพระราชา. ได้ยินว่า นางเป็นธิดาของพราหมณ์ชื่อ ‘มาคันทิยะ’ ในแคว้นกุรุ
ผมก็ยังไม่แนใจว่า สังคมในมหาวิทยาลัยจะสวยงาม อย่างที่วาดฝืน ไว้หรือไม่ แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้ผมก้าวเข้าไปอยู่ที่นั่นเรืยบร้อย
พระเจ้าอุเทนได้มีพระราชเทวีอีกพระองค์หนึ่ง ทรง พระนามว่า ‘พระนางวาสุลทัตตา’ เป็นพระราชธิดาของ พระเจ้าจัณฑปัชโชต.

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายกองทุนข้าวสาร และกิจกรรมหล่อหลอมพัฒนาพื้นที่
โดยในวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา ณ มหารัตนวิหารคด ด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 เมษายน พุทธศักราช 2513 จากการริเริ่มของวุฒิสภาชาวอเมริกัน
น้อง ๆ มัชฌิมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่24ได้เข้ารับอบรม การพับเก็บเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ ตามหลัก UG5 ความดีสากล
เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เข้าตรวจเยี่ยมญาติโยมสาธุชนที่มางานร่วมงานบุญ  วันคุ้มครองโลก  ณ สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

จุดเริ่มต้นที่สำคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา มาจากผลแห่งชัยชนะ
ชาวอิตาลีได้รับทราบเรื่องราวพระพุทธศาสนาครั้งแรกจากคำบอกเล่าของ มาร์โค โปโล
พระพุทธศาสนาในฝรั่งเศส เริ่มต้นโดย ยูยิน เบอร์นูฟ (Eugene Bernouf) นักเขียนวรรณกรรมตะวันออก
ส่วนพุทธศาสนิกชนมีประมาณ 700,000 คน คิดเป็น 0.5 ของประชากรทั้งหมด โดยมากเป็นนิกายวัชรยานจากทิเบต
ในช่วงก่อนบวชนี้ ธรรมทายาทจะได้ทำกิจกรรมมากมายหลายประการ
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของลูกศิษย์หลานศิษย์ ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
วันเวลาชีวิตที่เริ่มขึ้นย่อมบอก วันเวลาที่เหลืออยู่และกำลังเริ่มจะหมดไป
พระภิกษุสูงวัยใช้มือหนึ่งจับเหล็กจารปลายแหลม และอีกมือหนึ่งช่วยประคองขณะขีดเขียน
ภาพงานบุญวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒
คนฉลาดย่อมรักษาสิ่งที่ควรรักษา ย่อมละทิ้งสิ่งที่ควรละทิ้ง ชาวโลกมักรักษาทรัพย์ หวงแหนทรัพย์
สร้างปัญญาเป็นทีม ตามแบบฉบับของพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวา ผู้เลิศด้วยปัญญา
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ชัดเจนว่า “บัณฑิตทั้งหลายพึงระแวงภัยที่น่าระแวง แล้วระวังป้องกันภัยนั้นก่อนที่มันจะมาถึง”
ในยุคที่การติดต่อข้อมูลข่าวสารต่าง ๆผ่านเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปมาก การกระทำทางวาจาที่เรียกว่า “วจีกรรม”
จที่เป็นสุข คือ ใจที่บริสุทธิ์ ดวงใดบริสุทธิ์เป็นกลาง ๆ ได้ ใจดวงนั้นก็มีฤทธิ์
“การสร้างโบสถ์พระไตรปิฎก บุญนี้เป็นบุญที่สำคัญ ไม่อยากให้ใครตกบุญ จะได้เชื่อมสายบุญกับโบสถ์
เมื่อวันที่ ๒๓-๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดอบรม Meditation for Dad

สุกรปราบพยัคฆ์ วัฑฒกีสูกรชาดก ว่าด้วยหมูสู้เสือได้ด้วยสามัคคีกัน หน้าจบ
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1
สมบัติมหาภัย เวทัพพชาดก ชาดกว่าด้วยโทษของการไม่รู้จักกาลเทศะ หน้า 1

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร