กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ต้องฝึกฝนและทำให้เจริญให้มาก
ตอนนี้อายุก็เยอะเเล้ว
การนั่งสมาธิเป็นบุญละเอียดอ่อน
การมีความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด
เราคงนึกไม่ถึงว่า

วัดพระธรรมกาย เปิดสวนมะลิแลนด์ในพื้นที่ 14 ไร่ให้สาธุชนได้มาร่วมกัน
ท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
กัลยาณมิตรดาว ฮันเซนมัน ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
สัมมนาปฏิบัติธรรม ณ บ้านสวนทองรีสอร์ท เพื่อติดตาม
คณะนักศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย Northeastern  จำนวน 13 ท่าน
ประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ และปฏิบัติธรรม

“ศรัทธา” ของชาวเมียนมาที่มีต่อพระพุทธศาสนานั้น มีความเหนียวแน่นชนิดที่กองกำลังทางทหารหรือสรรพาวุธใด ๆไม่สามารถทำลายลงได้
การจัดงานวันเด็กเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะเติมพลังบวกลงในใจของกล้าต้นน้อย ให้เติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ
บุญกุศลและคุณงามความดีงามอันใดที่เกิดขึ้นในวัดพระธรรมกาย ล้วนมีคุณยายอาจารย์ฯ อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น
การทำบุญอย่างสุดกำลังบ่อย ๆ จะทำให้เรามีอัธยาศัยไม่โลภ ตัดความตระหนี่ออกจากใจได้ง่ายไม่คิดอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มักน้อย สันโดษใจกว้าง
๓๖๕ วัน ทุกวันจะเป็นวันแห่งการสร้างบารมีไม่มีเว้นวรรค...เมื่อเหล่านักสร้างบารมีได้ปรารภเหตุในการสั่งสมบุญเพิ่มพูนบารมีตลอดปี
“มาฆะ” เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า “มาฆปุรณมี” แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๓

โลกธรรม มี 8 อย่าง คือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้รับสรรเสริญ ถูกนินทาได้สุข ได้ทุกข์
มรรค แปลว่า ทาง หมายถึงทางปฏิบัติ หรือทางดำเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประการ
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล เป็นกุศลธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นคนดี
การจะเป็นปุคคลปโรปรัญญูบุคคลได้นั้น ต้องประกอบด้วย ดูคนเป็นและสามารถนำธรรมะไปสั่งสอนได้
หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายอย่างสบาย ๆ เป็นตัวสําเร็จ เป็นคําที่ยิ่งใหญ่กว่าคําใด ๆ ในโลก
ท่านเป็นผู้ที่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ เป็นที่เคารพสักการะของบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย
ณ บัดนี้ อาตมภาพจะได้แสดงธรรมีกถา เป็นจารีตประเพณีสืบมา แต่ไหนแต่ไร
วันมาฆบูชา เป็นวันปัณณะระสีดิถีที่ ๑๕ ค่ำแห่งปักษ์ในมาฆมาศ ในวันมาฆะนี้ ในทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นวันสำคัญ
หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา ถึงพร้อมแล้วด้วยความละอาย ความสะดุ้งกลัว
หิริโอตฺตปฺปธรรม นี้สำหรับอุปกระสัตว์โลกให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขไปตามๆกัน ก็เพราะอาศัยธรรมหิริโอตัปปะนี้ เป็นธรรมสำคัญคุ้มครองสัตว์โลก

คุณยายสอนหลวงพ่อว่าบุญบารมีนั้นไม่สามารถได้มาฟรีๆเราต้องทำของเราเองเมื่อทำแล้วจึงจะได้
บางวันคุณยายก็นึกสนุกวันหนึ่งท่านบอกหลวงพ่อสมัยที่ยังไม่ได้บวชว่าคุณๆคุณไปดูหนุ่มสาวเขาคุยกันสิ
คุณยายมักจะสอนหลวงพ่อด้วยการเล่าเรื่องย้อนหลังย้อนหลังไปไกลๆ ชาตินั้น ชาตินี้ ชาติโน้น
การบูชาข้าวพระนี้มีมาก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะมาเรียนธรรมะกับคุณยาย
หลวงพ่อมีความสุขมากที่ได้เรียนวิชชาธรรมกายจากคุณยาย
           เมื่อถึงวันสงกรานต์คุณยายจะนำพระที่แกะสลักจากหินแก้วธรรมชาติ พระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์เล็กๆ และดวงแก้วในตู้มาสรงด้วยน้ำฝนสะอาด

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร