ฐานะทางสังคมในโลกหน้า

วันที่ 01 ตค. พ.ศ.2558

ฐานะทางสังคมในโลกหน้า


            ฐานะทางสังคมในโลกนี้ วัดกันที่ใครมีทรัพย์สมบัติ ยศ บริวาร และความเป็นใหญ่มากกว่ากัน แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า ฐานะทางสังคมที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในโลกหน้าได้เลย อุปมาเหมือนกับเราอยู่ในประเทศไทย เราใช้เงินสกุลไทยแลกเปลี่ยนปัจจัย๔ เพื่อดำรงชีวิตแต่เมื่อเราเดินทางไปต่างประเทศ เราต้องแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลของประเทศนั้นๆ 
            บุญคือผลแห่งการทำ ความดีที่บุคคลสั่งสมไว้เมื่อเป็นมนุษย์ เป็นเครื่องวัดฐานะทางสังคมในโลกหน้า ฐานะทางสังคมในโลกนี้ ใช้ได้ก็ไม่เกินร้อยปี ฐานะทางสังคมโลกหน้า ทั้งสุคติโลกสวรรค์หรือทุคติในอบาย มีอายุเป็นล้านๆปี 
            ท่านทานบดีทั้งหลายได้ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต และเป็นผู้มีสายตายาวไกล บุคคลผู้เลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะในโลกนี้ และสั่งสมบุญเป็นเสบียงไว้ใช้ในโลกหน้า ชื่อว่าเป็นผู้มีชัยชนะในโลกทั้งสอง ในโลกนี้เมื่อระลึกนึกถึงความหมั่นเพียร ด้วยความสุจริตของตน ย่อมมีความปีติอิ่มเอิบใจเป็นเครื่องตอบแทน ในโลกหน้า บุญย่อมคอยต้อนรับผู้ที่ทำความดีประดุจหมู่ญาติคอยต้อนรับบุคคลผู้เป็นที่รัก ซึ่งจากกันไปนานแล้วกลับมาด้วยความสวัสดี. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.00071870088577271 Mins