อคติ คือความลำเอียง ๔

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2558

 อคติ คือความลำเอียง ๔


 ๑. ฉันทาคติ  ลำเอียงเพราะรักใคร่กัน
 ๒. โทสาคติ ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน
 ๓. โมหาคติ ลำเอียงเพราะเขลา
 ๔. ภยาคติ ลำเอียงเพราะกลัว


      ที. ปาฏิ. ๑๑/๑๗๖/๑๙๕-๖

 Total Execution Time: 0.0013949672381083 Mins