บุคคล ๒ ท่าน ในวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2558

บุคคล ๒ ท่าน ในวันอาสาฬหบูชา


            วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชา เมื่อถึงวันนี้มีบุคคลสำคัญอย่างน้อย ๒ ท่าน ที่ควรระลึกถึงด้วยความยกย่อง เทิดทูน ถือเป็นแบบอย่าง 


            ท่านแรกคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ วันนี้ในสมัยพุทธกาล ท่านได้ฟังปฐมเทศนาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมเป็นปฐมสาวก ทำให้พระรัตนตรัยเกิดขึ้นครบ ๓ประการ เหตุที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมก่อนใครเพราะกุศลธรรมในอดีต ท่านมีอัธยาศัยชอบทำบุญก่อนใครๆ พืชพันธุ์ธัญญาหารที่ออกใหม่ ท่านจะนำมาทำบุญก่อนบริโภค แล้วตั้งความปราถนาให้บรรลุธรรมเป็นปฐมสาวก เมื่อถึงคราวบุญบารมีเต็มเปี่ยม ท่านก็สมปราถนาที่ได้ตั้งใจไว้


            ท่านที่สองคือ มหาอุบาสิกาวิสาขา เป็นผู้ทูลขอพร ๘ ประการ จากพระบรมศาสดา เพื่อถวายปัจจัย ๔ ที่สมควรแก่สมณบริโภค หนึ่งในพรทั้ง ๘ ประการคือ ขอถวายผ้าอาบน้ำฝน พระบรมศาสดาตรัสถามว่า เธอเห็นอานิสงส์อะไรจึงขอพร ๘ ประการ มหาอุบาสิกาวิสาขากราบทูลมีสาระสำคัญว่า เมื่อมีพระภิกษุที่เคยเข้ามาในกรุงสาวัตถีมรณภาพ พระองค์ทรงพยากรณ์ว่าพระภิกษุนั้นเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระอรหันต์ หม่อมฉันก็จะดีใจว่า พระคุณเจ้าต้องเคยบริโภคใช้สอยปัจจัย ๔ของหม่อมฉันเป็นแน่ เมื่อหม่อมฉันระลึกถึงบุญได้ก็จะปลื้มใจ เมื่อปลื้มใจก็จะอิ่มใจ เมื่ออิ่มใจกายจะสงบ เมื่อกายสงบจิตก็ตั้งมั่น หม่อมฉันเห็นอานิสงส์นี้จึงขอพร ๘ประการ 


            ใจของมหาอุบาสิกาวิสาขา เป็นประดุจใจของโยมมารดาของพระภิกษุทุกรูป ที่เข้ามาในกรุงสาวัตถี กาลล่วงไป ๒,๕๐๐ กว่าปี ชื่อของท่านทั้งสองถูกกล่าวขานทุกครั้งในวันอาสาฬหบูชา และจะถูกกล่าวขานตราบยังมีพระพุทธศาสนา วันนี้ท่านทานบดีทั้งหลายได้ชื่อว่า ดำเนินตามปฏิปทาของบัณฑิตทั้งสอง ในกาลก่อน. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011512676874797 Mins