สว่างมา สว่างไป

วันที่ 09 ตค. พ.ศ.2558

สว่างมา สว่างไป 


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลในโลก มี ๔ ประเภท คือบุคคลที่สว่างมาสว่างไป สว่างมามืดไป มืดมามืดไป มืดมาสว่างไป ในบุคคลทั้ง ๔ ประเภทนี้ บุคคลที่สว่างมาสว่างไปเป็นเลิศ บุคคลที่สว่างมาสว่างไปเป็นอย่างไร 


             พระบรมศาสดาตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายว่า เมื่อใดเทวดาจะต้องจุติ เทวดาทั้งหลายต่างพากันมาอวยพรว่า ขอให้ท่านไปสู่สุคติ ครั้นไปสู่สุคติแล้วขอให้ได้ลาภ ครั้นได้ลาภแล้วขอให้ดำรงตนอยู่ด้วยดี ภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลถามว่า อะไรเป็นสุคติของเทวดา อะไรเป็นลาภ และอะไรเป็นการดำรงตนอยู่ด้วยดี 


            พระบรมศาสดาตรัสตอบว่า การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสุคติของเทวดา การมีศรัทธาในพระธรรมวินัยเป็นลาภ การมีศรัทธาที่มั่นคงไม่คลอนแคลนเป็นการดำรงตนอยู่ด้วยดี 


            ท่านทานบดีทั้งหลาย เทวดาเหล่าใดได้เกิดเป็นมนุษย์มีศรัทธาในพระธรรมวินัย และมีศรัทธาที่มั่นคงไม่คลอนแคลนก็ย่อมได้กลับไปสู่ความเป็นสหายของเทวดาอีก
บุคคลเช่นนี้จึงได้ชื่อว่าสว่างมาสว่างไป. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.00077775319417318 Mins