การให้ทานของสัตบุรุษ

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2558

การให้ทานของสัตบุรุษ


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า การให้ทานของสัตบุรุษคือ การให้ของคนดี คนมีปัญญา ฉลาดในการดำเนินชีวิตมี ๕ ประการ คือ
๑.    ให้ทานด้วยศรัทธา คือให้ด้วยความเชื่อในผลของทานว่า ทานที่ให้แล้วมีผลไม่สูญเปล่า 
๒.    ให้ทานด้วยความเคารพ คือ เคารพในวัตถุทานที่ถวาย และเคารพในผู้รับทาน
๓.    ให้ทานตามกาล คือ ให้ในเวลาที่สมควร ให้ตรงตามกาลที่ผู้รับต้องการ
๔.    ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ คือ จิตประกอบด้วยความกรุณา ปราถนาให้ผู้รับพ้นจากทุกข์
๕.    ให้ทานโดยไม่กระทบตนและผู้อื่น คือ การให้โดยไม่ทำลายคุณความดีของตน ไม่ผิดศีล ไม่ผิดธรรม ไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อน


            ผู้ให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใจ ผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศ ผู้ให้ของประเสริฐย่อมได้ของประเสริฐ ย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐ นรชนใดให้ของเลิศให้ของดี และให้ของประเสริฐ นรชนนั้นจะไปเกิด ณ ที่ใดๆ ย่อมมีอายุยืน มียศ


            ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ชื่อว่า ประกอบเหตุอันจะนำความสุขมาให้แก่ตน. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.00063661734263102 Mins