ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2558

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก


            พระบรมโพธิสัตว์เคยกล่าวไว้ว่า หมู่ญาติยิ่งมีมากยิ่งดี แม้หมู่ไม้เกิดในป่าใหญ่เป็นการดี เพราะต้นไม้ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว แม้จะเป็นไม้ใหญ่ ย่อมถูกแรงลมโค่นได้


            พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า บางคนเป็นที่รังเกียจของหมู่ญาติ ไปอยู่กับใครเขาก็รังเกียจ เพราะในอดีตไม่เคยสงเคราะห์ญาติ และไม่เคยสงเคราะห์โลก แต่บางคนเป็นที่รักของหมู่ญาติ ไปอยู่ในที่ใดก็เป็นที่รักของคนทั้งหลาย เพราะในอดีตสงเคราะห์ญาติ และสงเคราะห์โลก 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ให้ทานย่อมได้อานิสงส์ ๕ ประการ 
๑.    ย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมาก 
๒.    คนดีย่อมคบหา
๓.    ชื่อเสียงอันดีงามย่อมขจรขจายไปทั่วสารทิศ
๔.    ย่อมเข้าสู่ที่ประชุมอย่างผู้องอาจ กล้าหาญ
๕.    เมื่อละโลกแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์


            ท่านทานบดีทั้งหลาย ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.00055059989293416 Mins