สำเร็จได้ด้วยบุญ

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2558

สำเร็จได้ด้วยบุญ


            ท่านทานบดีทั้งหลาย แม่น้ำทุกสายย่อมไหลลงสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ ฉันใด ท่อธารแห่งบุญย่อมไหลไปสู่ทานบารมี  ผู้ให้ข้าวน้ำ เครื่องนุ่งห่ม ที่นอน ที่นั่งแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ฉันนั้น


            วันเวลาที่ผ่านไปได้นำเอาความแก่ ความเจ็บและความตาย มาสู่ตัวเรา ชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไป สรรพสิ่งในโลกไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของไม่อาจติดตามตัวเราไปสู่ปรโลกได้ มีแต่ผลบุญที่เราสั่งสมไว้ดีแล้วเท่านั้น ที่จะเป็นประดุจเงาติดตามตัวเราไป


            ดังนั้น ผู้ไม่ประมาท จึงแสวงหาที่พึ่งของชีวิต ด้วยการสั่งสมบุญให้เต็มที่ เพราะเป็นโอกาสที่ดีที่สุด ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนา ได้รู้จักหนทางไปสู่สวรรค์และพระนิพพาน บุญกุศลที่เราทำไว้อย่างดีแล้ว จะเป็นบ่อเกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิต การเข้าถึงความเป็นมหาเศรษฐีพระราชา เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ล้วนต้องอาศัยบุญ แม้กระทั่งเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ พระปัจเจกพุทธเจ้า หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพราะบุญเท่านั้น


            ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ ชื่อว่า ประกอบเหตุอันจะนำตนไปสู่หนทางสวรรค์ และพระนิพพาน. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.00052864948908488 Mins