ชีวิตที่ราบเรียบ

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2558

ชีวิตที่ราบเรียบ


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนชาวโลกให้แสวงหาประโยชน์ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า นั้นหมายความว่า คนเราตายแล้วไม่สูญ ยังต้องเกิดอีก


            พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า เราคือผู้ออกแบบชีวิต ชีวิตไม่ใช่สิ้นสุดกันง่ายๆ ตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลส เมื่อชีวิตยังไม่สิ้นสุด เราก็ควรอยู่ในสังสารวัฏแบบคนมีกิเลสที่เป็นสุขเป็นคนมีกิเลสที่มีมโนปณิธาน ถ้าตายก็ขอให้ไปดี ชีวิตราบเรียบไม่ขรุขระ


            ชีวิตราบเรียบคือ ไปแค่ ๒ ภูมิ ระหว่างมนุษยโลกกับเทวโลก ชีวิตขรุขระคือ เดี๋ยวไปอบายเดี๋ยวก็มาเป็นมนุษย์ เดี๋ยวก็ไปเทวโลก วนไปเวียนมาอย่างนี้ 


            ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ ชื่อว่า สั่งสมเหตุอันจะนำชีวิตไปสู่หนทางสวรรค์ และพระนิพพาน. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 Total Execution Time: 0.00069423119227091 Mins