ใช้บุญให้เป็น

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2558

ใช้บุญให้เป็น


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า กุลบุตรผู้มีศรัทธาจะประสพบุญมาก เพราะความถึงพร้อมด้วยเหตุ ๓ ประการ คือ 


ประการแรก ถึงพร้อมด้วยความศรัทธา คือเชื่อในผลของการให้ทาน 
ประการที่สอง ถึงพร้อมด้วยไทยธรรม คือปัจจัย ๔ ที่ประณีต สมควรแก่สมณบริโภค ได้มาด้วยความชอบธรรม
ประการที่สาม ถึงพร้อมด้วยทักขิไณยบุคคล คือ เนื้อนาบุญ หมายถึงผู้รับเป็นผู้มีศีล ตั้งใจปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย มีเป้าหมายทำพระนิพพานให้แจ้ง


           คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงเคยสอนไว้ว่า “ การทำทานเป็นเสบียง การทำสมาธิทำให้หลุดพ้น ต้องทำให้มากๆ กว่าเราจะได้บุญ ต้องมีความเพียรพยายาม กว่าจะได้บุญ ต้องมีศรัทธา มีเนื้อนาบุญ มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อม จึงจะทำบุญได้ เมื่อทำบุญยากอย่างนี้ ต้องอย่าให้บุญหกบุญหล่นไป ใช้บุญให้เป็น เพราะบุญจะนำเราไปสู่ความสุขได้ ”


         ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ ชื่อว่า เป็นผู้มีบุญลาภอันประเสริฐ ที่ถึงพร้อมด้วยความศรัทธา ไทยธรรมและเนื้อนาบุญ ได้มาสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่อง. 
 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.00085819959640503 Mins