กระแสบุญ

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2558

กระแสบุญ


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ห้วงบุญห้วงกุศลนำสุขมาให้ เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดี มีสุขเป็นผล ให้เกิดในสวรรค์ เป็นไปเพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขที่น่าปราถนา น่าใคร่น่าพอใจ


             พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า บุญ แปลว่า เครื่องชำระใจให้บริสุทธิ์ เมื่อใจบริสุทธิ์ ใจจะมีคุณภาพ ความใส ความสว่าง จะบังเกิดขึ้น นี้แหละคือตัวบุญ ส่วนกระแสแห่งบุญอยู่ตรงกลางดวงบุญนั้น บุญเกิดขึ้นเมื่อเราให้ทาน รักษาศีล หรือเจริญสมาธิภาวนา จะทำให้จิตมีคุณภาพขึ้น มีอานุภาพส่งกระแสบุญไปทุกทิศทุกทาง สามารถดึงดูดสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกได้


             เมื่อยามที่เรามีบุญ กระแสบุญส่งผลเราก็รวมสมบัติให้มาเป็นของเราได้ แต่ยามใดบุญน้อย กระแสบุญอ่อนตัวลง สมบัติแม้มีน้อยก็สูญสลายไป พลัดพรากไปเพราะไม่มีแรงดึงดูด เพราะฉะนั้นสมบัติจะอยู่กับเราได้ต่อเมื่อเรามีบุญ ถ้าหมดบุญก็เปลี่ยนมือไป บุญจึงเป็นสิ่งสำคัญ แม้เรามองไม่เห็นด้วยตา สัมผัสไม่ได้ด้วยมือ แต่ว่าสิ่งนั้นมีอยู่ จะเห็นได้ก็ต้องเข้าถึงพระธรรมกาย มีญาณทัสสนะเกิดขึ้น เราจะเห็นกระแสธารแห่งบุญซึ่งอยู่ในกลางดวงบุญคอยส่งกระแสออกไปทุกทิศทุกทาง


               พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในระหว่างที่สร้างบารมี ท่านก็สั่งสมบุญอยู่เป็นนิตย์ เพราะท่านเห็นว่า บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จ ตั้งแต่ชีวิตในระดับของปุถุชน จนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้า
ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ชื่อว่า ดำเนินรอยตามปฏิปทาของพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลาย. 

 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.00083529949188232 Mins