ผู้รักตนเอง

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2558

ผู้รักตนเอง


          ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล พระเจ้าปเสนทิโกศล กราบทูลความเห็นของตนต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า เรื่องบุคคลผู้รักษาตนและไม่รักษาตน


            พระบรมศาสดาตรัสรับรองว่า บุคคลผู้ประพฤติทุจริต แม้จะมีพลม้า พลรถ พลเดินเท้าคอยรักษา ก็ชื่อว่าไม่รักษาตน เพราะเป็นการรักษาภายนอก ส่วนบุคคลใดประพฤติสุจริตด้วยกาย วาจา ใจ ชื่อว่าเป็นผู้รักษาตน เพราะเป็นการรักษาภายใน 


           พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า ชีวิตหลังจากตายแล้ว ไม่มีการหว่าน ไม่มีการไถ ไม่มีการทำไร่ ทำสวน ไม่มีการทำมาค้าขาย เป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาปที่สั่งสมไว้ตอนเป็นมนุษย์ ถ้าสั่งสมบุญ ก็จะส่งผลดี มีสุขไปยาวนาน ถ้าสั่งสมบาปก็ส่งผลตรงกันข้าม เป็นทุกข์ยาวนานเช่นเดียวกัน ถ้าเรารักตัวเอง ก็ต้องหมั่นสั่งสมเติมบุญ เติมบารมี เติมความบริสุทธิ์ ให้ตัวของเราให้มากๆ 


            ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ ชื่อว่ารักตัวเองถูกต้องตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า. 
 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012424310048421 Mins