หมดบุญก็หมดสิทธิ์

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2558

หมดบุญก็หมดสิทธิ์


              พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับรองว่า น้ำในมหาสมุทรทั้งสี่นั้นมีปริมาณน้อย เมื่อเทียบกับน้ำตาของชนผู้ประสบทุกข์ ในระหว่างเวียนว่ายตายเกิด ในสังสารวัฏ น้ำตานั้นมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เสียอีก


              พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า อย่าลืมว่าชีวิตที่ผ่านมาเราดำเนินชีวิตผิดพลาดกันมาทุกชาติ มากหรือน้อยเท่านั้น แปลว่าชีวิตที่ผิดพลาดเหล่านั้น มีวิบากกรรมที่จะสอดแทรกให้ผล ได้ช่องเมื่อไหร่ก็ส่งผลทันที 


            เราจึงจำเป็นต้องมีบุญ ถ้าหมดบุญก็หมดลมหายใจ แปลว่าหมดสิทธิ์ครอบครองทรัพย์สินทุกอย่าง บุญนี้ใช้ไปก็หมดไป ถ้าไม่สร้างบุญใหม่ ภพต่อไปเราจะลำบากยากจนชีวิตจะลำเค็ญ เพราะฉะนั้น ใครมีกำลังน้อยก็ทำน้อย มีกำลังมากก็ทำมาก 


            ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในการดำเนินชีวิต ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาท. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 Total Execution Time: 0.00057338078816732 Mins