เราใช้บุญเก่าไปทุกวัน

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2558

เราใช้บุญเก่าไปทุกวัน

 

            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลปราถนาความมีอายุยืน ความไม่มีโรค วรรณะ สวรรค์ ความเกิดในตระกูลสูง พึงบำเพ็ญความไม่ประมาท

 

            พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า บุญเก่าเราใช้กันไปทุกวันบุญเก่าเขามีวัตถุประสงค์เพื่อมาเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเราในภพนี้ ถ้าเราไม่สร้างบุญใหม่ บุญเก่าก็จะทยอยหมดไปเรื่อยๆ

 

            ถ้าบุญเก่าหมดไปบาปก็จะได้ช่อง ชีวิตก็จะมีอุปสรรคเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องสั่งสมบุญให้มากๆ เพื่อให้ได้อุปกรณ์การสร้างบารมี ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ มีเฉพาะกายมนุษย์เท่านั้นที่สร้างบารมีได้ กายทิพย์ก็ได้แค่อนุโมทนาบุญกับนั่งสมาธิ ถ้าไปอยู่อบายภูมิก็มีแต่ความทุกข์ทรมาน ไม่มีโอกาสได้ทำความดี เพราะเป็นภพของการเสวยผลบาป ภพมนุษย์เป็นที่สร้างบารมี แต่ก็มีเวลาจำกัด

 

            ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ชื่อว่า เป็นผู้ฉลาดในการดำเนินชีวิต ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาท.

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.00079941749572754 Mins