ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2558

ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย


              หนังสือธรรมะแต่ละเล่มนั้น อาจดูเหมือนว่า ใช้เวลาจัดพิมพ์ไม่กี่เดือน แต่แท้ที่จริง ภายในหนังสือธรรมะบรรจุคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กว่าจะเป็นหนังสือธรรมะมาได้จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๒๐ อสงไขยกับเศษแสนมหากัปเพราะจะต้องมีการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ต้องมีการตรัสรู้ จึงมีคำสอนอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


              การถวายหนังสือธรรมะจึงเป็นการให้อริยทรัพย์ให้แสงสว่างและให้อายุ ให้อริยทรัพย์หมายถึง ให้ทรัพย์อันประเสริฐของพระอริยเจ้า แก่พระภิกษุสามเณร เมื่อพระภิกษุสามเณร ได้ศึกษาจนเกิดความเข้าใจ ก็เอาธรรมะนี้ไปสร้างบุญบารมีเป็นอริยทรัพย์ติดตัวไป เป็นประดุจสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิที่ตักไม่พร่อง


         ให้แสงสว่าง หมายถึง ให้แสงสว่างแก่ชาวโลก ได้ฟังธรรมะจากพระภิกษุ สามเณร นำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดแสงสว่าง ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องนำชีวิตไปสู่หนทางสวรรค์และพระนิพพาน


             ให้อายุ หมายถึง ให้อายุแก่พระพุทธศาสนา เมื่อพระภิกษุ สามเณรศึกษาธรรมะ นำมาประพฤติปฏิบัติจนเกิดความก้าวหน้าลุ่มลึกเพียงใด นั่นหมายถึงอายุของพระพุทธศาสนา


              ท่านทานบดีทั้งหลาย การถวายหนังสือธรรมะจึงเป็นบุญใหญ่ เพราะได้ชื่อว่า ให้อริยทรัพย์แก่พระภิกษุสามเณร ได้ให้แสงสว่างแก่ชาวโลก และให้อายุแก่พระพุทธศาสนา. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00049388408660889 Mins