ผ้าชุดสุดท้าย

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2558

ผ้าชุดสุดท้าย


พระภิกษุสามเณร จะดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัย ๔


             ผ้าไตรจีวรเป็นเครื่องป้องกันความน่าละอาย ปกป้องความร้อน ความหนาว ปกป้องแมลงและสัตว์มีพิษ ทั้งยังเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่ทำให้ผู้บวชสำเร็จเป็นพระภิกษุถูกต้องตามพระธรรมวินัย ตราบใดที่ผ้าไตรจีวรยังครองกาย ย่อมเป็นเครื่องเตือนสติให้พระภิกษุสามเณร ระลึกถึงความเป็นสรณะ เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา และการบำเพ็ญบุญกุศลของสาธุชนทั้งหลาย เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตอันสูงสุด เป็นผ้าชุดสุดท้ายก่อนหลุดพ้นจากวัฏสงสาร


             ผู้ที่ถวายผ้าไตรจีวรจึงได้ชื่อว่า เป็นผู้ให้อายุแก่พระพุทธศาสนา ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มีวรรณะงดงาม เป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใสของมหาชน และย่อมเกิดอยู่แต่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนา ที่สุดแห่งอานิสงส์ของการถวายผ้าไตรจีวร ถ้าเป็นชายย่อมได้ประทานการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากเป็นหญิงถ้ามิได้ออกบวช ย่อมได้เครื่องประดับอันเลิศ ชื่อว่า มหาลดาปสาธน์ เป็นเครื่องประดับของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกับมหาอุบาสิกาวิสาขา ผู้เป็นเลิศในการถวายทาน 


            ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ ชื่อว่าเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีแก่มหาชนทั้งหลาย. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.00053898493448893 Mins