ธงชัยพระอรหันต์ 

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2558

ธงชัยพระอรหันต์ 


          ผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในอัฏฐบริขาร ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาต ให้พระภิกษุสามเณรใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม รองรับการบำเพ็ญกิจในพระพุทธศาสนา ประดุจธงชัยพระอรหันต์


          ผ้าไตรจีวรนี้เกิดขึ้นได้ยากยิ่ง เพราะผู้ถวายต้องมีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย จะต้องมีพระสงฆ์สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา จะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็หมายความว่าจะต้องมีการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ จนได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ


          กว่าจะเกิดผ้าไตรจีวรขึ้นมาได้แต่ละครั้ง จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๒๐ อสงไขยกับแสนมหากัป เท่ากับระยะเวลาการบำเพ็ญบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปที่ไม่มีพระพุทธเจ้าทรงบังเกิดขึ้น ชาวโลกไม่มีโอกาสได้ยินแม้แต่คำว่า ผ้าไตรจีวร แม้ในกัปที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น ในบางประเทศก็ไม่รู้จักผ้าไตรจีวร การถวายผ้าไตรจีวรจึงเป็นทานสำหรับผู้ที่ได้สั่งสมบุญไว้ดีแล้วในกาลก่อน


         การถวายผ้าไตรจีวร มีอานิสงส์ทำให้ได้เกิดมาในร่มเงาของพระพุทธศาสนา มีผ้านุ่งห่มที่ประณีตงดงาม มีผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่ง ปราศจากธุลี ได้เกิดในตระกูลสูง เป็นที่เคารพยกย่องของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย ที่สุดแห่งอานิสงส์ของการถวายผ้าไตรจีวร ถ้าเป็นชายย่อมได้ประทานการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หากเป็นหญิงถ้ามิได้ออกบวช ย่อมได้เครื่องประดับอันเลิศชื่อว่า มหาลดาปสาธน์ เป็นเครื่องประดับของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา


          ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ชื่อว่า เป็นต้นบุญต้นแบบแก่มหาชนทั้งหลาย.

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 Total Execution Time: 0.00056923627853394 Mins