ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2558

ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ


         เทพบุตร เทพธิดา มีอายุขัยยืนยาว ไม่มีโรคภัย ไข้เจ็บเบียดเบียน แต่ไม่สามารถสร้างบุญสร้างบารมีได้เต็มที่ ได้แต่คอยอนุโมทนาบุญ กายมนุษย์สามารถสร้างบุญบารมีได้เต็มที่ แต่มีอายุขัยจำกัด โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนได้ง่าย


           ลาภ หมายถึง สิ่งชอบใจที่ได้มาโดยไม่คาดคิด เมื่อได้สิ่งที่ชอบใจมาแล้ว แต่ไม่สามารถใช้สอยบริโภคได้ เพราะถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน แม้มีอยู่ก็เหมือนไม่มี วันเกิดวันตายมีได้วันเดียว แต่วันแก่ วันเจ็บมีได้ทุกวัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ 


           อายุและความแข็งแรง จึงรองรับความสุขและความสำเร็จ ตั้งแต่ชีวิตในระดับปุถุชนจนถึงพระอรหันต์ ดังเช่นชีวิตของอุทกดาบสและอาฬารดาบส ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระโพธิสัตว์ก่อนการตรัสรู้ เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ทรงตรวจดูเวไนยสัตว์ที่จะเสด็จไปโปรด ทรงเห็นดาบสทั้งสองละสังขารไปสู่พรหมโลก เป็นผู้พลาดโอกาสจากการบรรลุมรรคผลนิพพาน


            ท่านทานบดีทั้งหลาย การถวายยารักษาโรคเป็นการให้ความแข็งแรง ให้ความสุข ให้อายุขัยที่ยืนยาว ได้ชื่อว่า ให้ทุกสิ่ง เพราะอายุรองรับทั้งมนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ. 
 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 Total Execution Time: 0.00053530136744181 Mins