ตามติดคุณยาย ( ๑๙ มกราคม )

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2558

ตามติดคุณยาย ( ๑๙ มกราคม )


               ต้นกล้าเล็กๆ อาศัยร่มเงาและความชุ่มชื้นของป่าใหญ่ จึงเจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขา ให้ร่มเงาเป็นไม้ใหญ่ เป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลาย นำความชุ่มชื้นมาให้แก่โลกฉันใด ลูกหลานคุณยายก็เช่นเดียวกัน เจริญเติบโตในเส้นทางบุญบารมี มีศรัทธาตั้งมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเป้าหมายไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม เพราะอาศัยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ผู้นำหนทางสว่าง เป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมี คอยพร่ำสอนปลูกต้นกล้าห่งความศรัทธา ให้เจริญเติบโตในจิตใจของลูกหลาน ฉันนั้น


              พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร และพระสาวก ได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ต่างเคยสั่งสมบุญบารมีและอธิษฐานจิต ตามติดพระพุทธองค์ ด้วยความรักความศรัทธาในปฏิปทา จนในที่สุดก็ได้บรรลุความปราถนาที่ได้ตั้งไว้


             ลูกหลานคุณยายก็เช่นกัน เมื่อถึงวันสำคัญของมหาปูชนียาจารย์ ต่างก็พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญกุศล ด้วยความรัก ความศรัทธาในปฏิปทาของคุณยายอาจารย์ ที่มุ่งปราบมาร รื้อวัฏฏะ ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม บุญนี้ย่อมผูกพันเป็นผังสำเร็จ ให้ลูกหลานตามติดคุณยายไปสร้างบุญบารมีอย่างต่อเนื่อง ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม


            วันนี้ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ปรารภเหตุวันสำคัญของมหาปูชนียาจารย์ จึงได้มาร่วมบุญกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน เพื่อน้อมถวายบุญกุศลนี้บูชาธรรมท่าน ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที น่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่ง. 
 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 Total Execution Time: 0.00055558284123739 Mins