สายบุญ...มหาปูชนียาจารย์

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2558

สายบุญ...มหาปูชนียาจารย์ ( ๓ กุมภาพันธ์ )


            พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร และพระสาวก คู่บุญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ล้วนเคยติดตามพระพุทธองค์ สร้างบารมีตั้งแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ มานับพบนับชาติไม่ถ้วน จึงมีสายบุญผูกพันกันมาทำงานที่ยิ่งใหญ่ นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายเข้าสู่พระนิพพาน 


การมีสายบุญผูกพันกับผู้ที่มีบารมีแก่ๆ มีอานิสงส์อย่างไร?
           เมื่อผู้มีสายบุญเดียวกันมาเกิด เป็นมนุษย์ แต่บุญของเราไม่มากพอจะสอนตนเอง หรือตกไปอยู่ในหมู่คนพาล ถูกชักนำไปในทางที่ผิด หากมีสายบุญกับผู้มีบุญบารมีแก่ๆ ท่านก็จะนำกลับมาสู่หนทางสวรรค์และพระนิพพาน เช่นเดียวกับพระองคุลิมาล ก่อนบวชถูกอาจารย์ลวงให้ฆ่าคน เพื่อเรียนวิชาศักดิ์สิทธิ์จะได้เป็นใหญ่ในโลก แต่ได้พระบรมศาสดา เป็นยอดกัลยาณมิตรชักนำกลับมาสู่หนทางอันประเสริฐได้บวชบำเพ็ญเพียรจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ ไม่ต้องไปรับวิบากกรรม ทนทุกข์ในอบายอีกยาวนาน


            วันนี้เป็นวันสำคัญของมหาปูชนียาจารย์ ท่านทานบดีทั้งหลายปรารภความกตัญญู รู้คุณอันประมาณมิได้ของมหาปูชนียาจารย์ จึงได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญมหากุศลใหญ่เพื่อน้อมบุญกุศลนี้ถวายบูชาธรรมท่าน น่าอนุโมทนาสาธุการและถือเป็นแบบอย่าง ประเพณีอันดีงาม แก่อนุชนที่ตามมาภายหลังสืบไป. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 Total Execution Time: 0.00055454969406128 Mins