กรรมในปัจจุบันที่ส่งผลไปถึงชาติหน้า

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2558

กรรมในปัจจุบันที่ส่งผลไปถึงชาติหน้า


กรรมดีส่งผลให้ไปสุคติ กรรมชั่วส่งผลให้ไปทุคติ
         กรรมดีที่ทำอย่างมีความสุข เช่น คนที่เกิดมาพร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ จึงเอาสมบัติที่มีอยู่มาสั่งสมกรรมดีอย่างมีความสุข สะดวก สบาย กรรมดีที่ทำอย่างมีความทุกข์ เช่น คนที่เกิดมาลำบากยากจน พิการไม่สมประกอบ แต่ก็อดทนสร้างกรรมดี แม้จะประสบทุกข์กรรมชั่วที่ทำอย่างมีความสุข เช่น คนที่เกิดมาพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ แต่กลับเอาทรัพย์ที่มีอยู่ไปประกอบธุรกิจ ที่เป็นมิจฉาอาชีวะ เช่น ค้าน้ำเมา ค้ามนุษย์ เป็นต้น กรรมชั่วที่ทำอย่างมีความทุกข์ เช่น คนที่เกิดมาลำบากยากจน ยอมเอาตัวไปขายบริการ เพื่อให้ได้ทรัพย์มาเลี้ยงชีวิต

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 Total Execution Time: 0.00056833426157633 Mins