บุพกรรมของเทวดารู้ได้ด้วยเหตุ ๓ ประการ

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2558

บุพกรรมของเทวดารู้ได้ด้วยเหตุ ๓ ประการ


๑. จากการบอกเล่าของเทวดา เพราะเทวดาระลึกชาติได้ ๑ ชาติ
๒. จากญาณทัสนะของผู้บรรลุคุณวิเศษ ทรงอภิญญา
๓. จากโครงสร้างของวิมาน แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน
๓.๑ วิมานส่วนล่าง เกิดขึ้นด้วยอำนาจของทาน
๓.๒ วิมานส่วนกลาง เกิดขึ้นด้วยอำนาจของศีล
๓.๓ วิมานส่วนบน เกิดขึ้นด้วยอำนาจของการเจริญสมาธิภาวนา

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00049503246943156 Mins