ชื่อสวรรค์

วันที่ 03 พย. พ.ศ.2558

ชื่อสวรรค์ ผู้ปกครอง อายุ เหตุที่ทำให้ไปเกิด และทิพยสมบัติ


1. ชั้นจาตุมหาราชิกา
ปกครองโดยท้าวจาตุมหาราชอายุขัย 500 ปี 1 วันทิพย์ ต่อ 50 ปีมนุษย์ เทียบเวลาเท่ากับ 9 ล้านปีมนุษย์
 ทิพยสมบัติเพิ่มได้ในกรณีที่เขาอุทิศมาให้ 
เหตุที่ทำให้ไปเกิด
1. ทำบุญน้อย
2. นานๆทำครั้งหนึ่ง
3. ทำบุญไม่เป็น
4. ทำบุญเอาคุณ

 

2. ชั้นดาวดึงส์
ปกครองโดยท้าวสักกเทวราช อายุขัย1,000 ปี 1วันทิพย์ต่อ100ปีมนุษย์ เทียบเวลาเท่ากับ36ล้านปีมนุษย์
ทิพยสมบัติเพิ่มได้ในกรณีที่เขาอุทิศมาให้ 
เหตุที่ทำให้ไปเกิด
1. ทำเพราะเห็นว่าเป็นความดี
2. สั่งสมเทวธรรม (มีหิริโอตตัปปะ)

 

3. ชั้นยามา
ปกครองโดยท้าวสุยามะ อายุขัย 2,000 ปี 1วันทิพย์ ต่อ200ปีมนุษย์ เทียบเวลาเท่ากับ 144 ล้านปีมนุษย์
ทิพยสมบัติเพิ่มได้ในกรณีที่เขาอุทิศมาให้ 
เหตุที่ทำให้ไปเกิด
1. ทำบุญเพราะอยากรักษาธรรมเนียมประเพณี

 

4. ชั้นดุสิต
ปกครองโดยท้าวสันตดุสิต อายุขัย 4,000 ปี 1วันทิพย์ต่อ400ปีมนุษย์ เทียบเวลาเท่ากับ 576 ล้านปีมนุษย์
ทิพยสมบัติเพิ่มได้ในกรณีที่เขาอุทิศมาให้ 
เหตุที่ทำให้ไปเกิด
1. คิดใหญ่เพราะอยากทำบุญสงเคราะห์สัตว์โลก

 

5. ชั้นนิมานรดี
ปกครองโดยท้าวสุนิมมิตะ อายุขัย 8,000ปี 1วันทิพย์ต่อ800ปีมนุษย์ เทียบเวลาเท่ากับ 2,304 ล้านปีมนุษย์
ทิพยสมบัตินึกแล้วเปลี่ยนทิพยสมบัติได้ตามกำลังบุญ
เหตุที่ทำให้ไปเกิด
1. เห็นคนอื่นทำบุญแล้วได้รับการยกย่องจึงอยากเป็นเช่นคนอื่น

 

6. ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
ปกครองโดยท้าวปรินิมมิตะ อายุขัย 16,000 ปี 1 วันทิพย์ต่อ 1,600ปีมนุษย์  เทียบเวลาเท่ากับ 9,216 ล้านปีมนุษย์
ทิพยสมบัติบริวารที่เกิดด้วยบุญบารมีใจเป็นหนึ่งเดียวกับเจ้านาย หากนายปราถนาอะไรจะเนรมิตให้
เหตุที่ทำให้ไปเกิด
1. ทำบุญแล้วปลื้มปีติ เลื่อมใสเคารพในทาน
2. ทำบุญถูกเนื้อนาบุญ

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 Total Execution Time: 0.00072340170542399 Mins