ชีวิตสัตว์เดรัจฉาน

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2558

ชีวิตสัตว์เดรัจฉาน


             เดรัจฉาน คือ สัตว์ผู้ไปโดยส่วนขวาง เรียกว่า ติรัจฉาน หรืออีกความหมายหนึ่งแปลได้ว่าสัตว์ที่ขวางจากมรรคผล คือไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้

 

          คำว่า ไปโดยส่วนขวาง หมายถึง การเคลื่อนที่ไปโดยลำตัวไม่ตั้งตรงขึ้นจากพื้น กลับเคลื่อนไปโดยลำตัวขวาง


          คำว่า ขวางจากมรรคผล หมายถึง ไม่สามารถมีสติปัญญามากจนปฏิบัติให้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงขั้นมรรคผลได้

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00089958111445109 Mins