การเดินทางไปสู่ปรโลก

วันที่ 14 พย. พ.ศ.2558

การเดินทางไปสู่ปรโลก


              พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า " จิตเต อสังกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกังขา เมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นอันหวัง "


           เมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึง ถ้าจิตผ่องใสสุคติเป็นที่ไป ถ้าจิตเศร้าหมอง ทุคติเป็นที่ไป ถ้าจิตไม่ผ่องใสไม่เศร้าหมอง ไปได้ทั้งสุคติ ทุคติ หรือไปสู่ยมโลก เหตุที่ทำให้จิตผ่องใสคือ ทำให้จิตผูกพันอยู่กับบุญ และพระรัตนตรัย

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 Total Execution Time: 0.0011386156082153 Mins