ความหมายของนิสัย

วันที่ 19 พย. พ.ศ.2558

ความหมายของนิสัย


            นิสัย คือ  ความประพฤติที่เคยชิน อันเกิดจากการปฏิบัติซ้ำๆ อาจเป็นการคิด พูด หรือทำซ้ำๆ 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายๆ เรื่องพร้อมๆกัน จนกระทั่งติด หลังจากติดแล้วก็จะประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นอีกเป็นประจำเหมือนเงาติดตามตัว ใครติดความประพฤติไม่ดีก็ได้นิสัยไม่ดี ใครติดความประพฤติดี ก็ได้นิสัยดี

 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00096604824066162 Mins