คุณธรรมพื้นฐาน

วันที่ 19 พย. พ.ศ.2558

คุณธรรมพื้นฐาน


        คุณธรรมพื้นฐาน คือ ความมีวินัย ความอดทน และความเคารพความมีวินัย ฝึกจากนิสัยใฝ่ควบคุมตนเอง 5 ประการ คือ
1. ความสะอาด
2. ความมีระเบียบ
3. ความสุภาพนุ่มนวล
4. ความตรงต่อเวลา
5. จิตผ่องใส

 

ที่มาของความชั่วพื้นฐาน
1. ความสกปรก
2. ความไม่มีระเบียบ
3. ความหยาบคาย
4. ความไม่ตรงต่อเวลา
5. จิตขุ่นมัว

 

โทษภัยของความชั่วพื้นฐาน
1. ปาณาติบาต
2. ความฟุ่มเฟือย
3. การกระทบกระทั่ง
4. เป็นคนตลบแตลง
5. คิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 

 Total Execution Time: 0.00055978298187256 Mins