ตัวอย่างคำอธิษฐานจิต

วันที่ 19 พย. พ.ศ.2558

ตัวอย่างคำอธิษฐานจิต


         ขอให้ทรัพย์นี้เป็นทรัพย์ต่อทรัพย์ เป็นบุญต่อบุญ เป็นสมบัติต่อสมบัติ ให้ข้าพเจ้ามีมหาสมบัติเอาไว้ใช้ทำทานไม่รู้จักหมดสิ้นตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นอายุขัย ขอให้ทรัพย์ที่ได้มา เป็นทรัพย์ที่สะอาด บริสุทธิ์ ได้บำเพ็ญมหาทานบารมีกับเนื้อนาบุญของโลก


         ขอให้ข้าพเจ้า ประสบความสำเร็จในชีวิต ในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปราถนา ขอให้ข้าพเจ้ามีความสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง ให้มีสุขภาพแข็งแรง อายุขัยยืนยาว ได้สร้างความดีตลอดชีวีทุกชาติไป เมื่อจะละสังขาร ขอให้จิตผ่องใส ละจากกายมนุษย์แล้ว ให้เกิดใหม่ด้วยทิพยกาย แล้วกลับไปสู่เทวโลก ตามกำลังบุญของข้าพเจ้า


          ครั้นจะกลับมาเกิด ให้เกิดในแดนที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา ให้ได้สร้างแต่ความดี และบรรลุธรรมตั้งแต่เยาว์วัย รักษาได้มั่นคงจนสิ้นอายุขัยให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลาย คนพาลและศัตรูครอบงำไม่ได้ ภัยอันตรายใดๆทำร้ายไม่ได้  สร้างบารมีรุดหน้าไปไม่ถอยหลังกลับ อย่าพลาดพลั้งกระทำความผิด มีชีวิตเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญสร้างบารมี อยู่แต่ในสุคติไม่พลัดไปสู่อบาย


          ความชั่วแม้เล็กน้อย อย่าได้คิด อย่าได้พูด อย่าได้ทำ ให้ได้ทำแต่ความดีตราบชีวีหมดสิ้นอายุขัย บาปกรรมอันใด ที่ผิดพลาดทำไป ตั้งแต่ปฐมชาติ ปฐมกัป ทั้งหมดทั้งสิ้น ขออย่าได้ตามทัน ไม่มีโอกาสส่งผลตลอดไป  บุญกุศลใด ที่ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้ว ให้ส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์มีเดช มีอานุภาพ เป็นอัศจรรย์ทันตาเห็น ขอให้ได้บรรลุวิชชา 3 วิชชา 8อภิญญา 6 ปฏิสัมภิทาญาณ 4วิโมกข์ 8 และจรณะ 15 


         ขอให้คำอธิษฐาน ทั้งปวงนี้ จงเป็นผังสำเร็จ ติดตามข้าพเจ้าไปทุกภพ ทุกชาติ ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเทอญนิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

    
    

 

 Total Execution Time: 0.00058805147806803 Mins