ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

วันที่ 17 ธค. พ.ศ.2558

ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

พุทธพจน์เตือนใจ

   "ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม" ขุททกนิกาย ธรรมบท

    ธรรมะ คือ ความถูกต้อง ความดีงาม ความบริสุทธิ์ ความสะอาดผ่องใส ความสงบ ความเย็นกายเย็นใจ หรือความสุขกายสุขใจ

    ส่วนในทางปฏิบัติ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านได้สละชีวิต ทำใจหยุดนิ่งกลับเข้าไปสู่ภายใน แล้วท่านเข้าไปค้นพบว่า ตัวตนเนื้อหนังที่แท้จริงของธรรมะนั้น อยู่ภายในตัวของเรานี่เอง ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ เป็นดวงใสๆ กลมรอบตัว ใสยิ่งกว่าเพชร สวยงามมาก มีความสว่างไสวมีความรู้ภายใน ปัญญาภายในบอกท่านว่า นี่เรียกว่า มนุษยธรรม คือ ดวงธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์ แล้วท่านค้นพบต่อไปอีกว่า ดวงธรรมนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลก ถ้ามนุษย์ไม่มีดวงธรรมดวงนี้ จะดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้ ถ้าเมื่อไรที่ดวงธรรมดวงนี้ดับลง กายมนุษย์ต้องพลอยแตกดับไปด้วย เพราะฉะนั้นดวงธรรมจึงเป็นสิ่งที่ทรงรักษากายมนุษย์ไว้

 

    การที่เราจะเข้าถึงดวงธรรมหรือธรรมะได้นั้น จะต้องอาศัยการประพฤติธรรม คือ การรักษากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ 10ประการ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อไร้สาระ ไม่โลภอยากได้ของเขา ไม่พยาบาทปองร้ายใคร เห็นชอบตามคลองธรรม การจะรักษาสิ่งเหล่านี้ได้ จะต้องนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด เพราะเมื่อใจเราหยุดอยู่ที่ตรงนี้ ความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้น ทั้งความคิด คำพูดและการกระทำ ก็บริสุทธิ์หมด

 

    เมื่อใจของเราหยุดถูกส่วนดีแล้ว จะเห็นดวงธรรม หรือดวงปฐมมรรค ซึ่งเป็นหนทางเบื้องต้นที่จะนำเราไปสู่พระนิพพาน ดวงธรรมนี้แหละ จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับตัวของเรา ที่ว่าเป็นที่พึ่ง หมายถึง เวลาที่เรามีความทุกข์ พอเอาใจหยุดเข้าไปสู่ภายใน เข้าถึงดวงธรรมแล้ว ความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจ จะละลายหายสูญไปหมด ที่ว่าเป็นที่ระลึกคือ เมื่อเรามีความสุขแล้ว ถ้าหากเอาใจของเราหยุดเข้าไปสู่ภายใน จะเพิ่มเติมความสุขให้แก่ตัวของเราเองยิ่งขึ้น

 

    ดวงธรรมดวงนี้แหละ จะรักษาเราให้รอดพ้นจากบ่วงแห่งมาร จะปิดประตูอบายภูมิ บาปกรรมต่างๆ หยุดหมด ยังไม่ให้ผล ความบริสุทธิ์ของใจที่เป็นดวงสว่างจะให้ผลก่อน และให้ผลดียิ่งๆขึ้นไปตามลำดับ

 

"จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน โดย พระเทพญาณมหามุนี"

 Total Execution Time: 0.0012277682622274 Mins