ความรู้ที่เกิดแก่คนพาล

วันที่ 04 กพ. พ.ศ.2559

ความรู้ที่เกิดแก่คนพาล

ยาวเทว  อนตฺถาย    ญตฺตํ  พาลสฺส  ชายติ
หนฺติ  พาลสฺส  สุกฺกํสํ    มุทฺธํ  อสฺส  วิปาตยํ

ความรู้ย่อมเกิดแก่คนพาล เพียงเพื่อความฉิบหายเท่านั้น
ความรู้นั้นทำหัวคิดของเขาให้ตกต่ำ
ย่อมกำจัดคุณงามความดีของคนพาลไปเสีย
(ขุ.ธ. ๒๕/ ๑๕/๒๔)

                 วิชาการความรู้ต่างๆ เป็นสิ่งที่ควรรู้ ควรศึกษาเป็นของกลางที่มนุษย์ทุกคนเป็นเจ้าของได้แต่เมื่อคนพาลได้ความรู้เหล่านั้นมากลับนำมาใช้ในทางที่ผิดแล้วบั่นทอนความดีของเขาเองด้วยมิจฉาทิฏฐิที่เต็มในใจคนพาลจึงทำให้วินิจฉัยผิด คิดผิด พูดผิด ทำผิดนำทุกสิ่งที่มี นำความรู้ที่ได้ ไปสู่ความเสื่อมถอยคนพาลยิ่งขยันมาก ยิ่งเสื่อมมากคนพาลยิ่งรู้มากยิ่งอันตรายคนพาลย่อทมแปลงทุกสิ่งไปสู่ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น...ขออย่าเป็นเช่นนั้นเลย

 

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00063360134760539 Mins