ควรได้-ควรให้, ไม่ควรได้-ไม่ควรให้

วันที่ 04 กพ. พ.ศ.2559

ควรได้-ควรให้, ไม่ควรได้-ไม่ควรให้

อเทยฺเยสุ  ททํ  ทานํ     เทยฺเยสุ  นปฺปเวจฺฉติ
อาปาสุ  พฺยสนํ  ปตฺโต  สหายํ  นาธิคจฺฉติ

ให้ของแก่คนที่ไม่ควรให้ คนที่ควรให้กลับไม่ยอมให้เมื่อได้รับความวิบัติ

เพราะอันตรายต่างๆ จะไม่ได้เพื่อนช่วยเหลือ
(ขุ. ชา. ๒๗/๕๐๖/๑๒๙)

              ทำไมเราก็มีบริวารมาก ให้ยศตำแหน่ง ให้ข้าวของมากมายแต่เวลาตกทุกข์ ไม่มีใครช่วยเหลือเราสักคนหลายๆครั้งที่เราให้แก่คนที่ไม่ควรให้ คนที่ควรได้กลับไม่ให้ เพราะความลำเอียง ได้ข้อมูลผิด ดูคนผิด จึงได้ทำผิดเช่นนั้นเมื่อให้ผิดเช่นนี้ คนที่ไม่ควรได้ ก็ไม่ได้รำลึกถึงคุณเรา คนที่ควรได้กลับไม่ได้ ก็ท้อถอยห่างหายจากเรา เราจึงไม่มีมิตรแท้ ถึงคราวตกทุกข์ก็ไม่มีใครช่วยเหลือ 

    ใครควรได้เราควรให้ แม้เราไม่รัก 
    ใครไม่ควรได้ เราควรยังไม่ให้ แม้เราจะรักเขามาก

              เมื่อให้ถูกต้องเช่นนี้ คนควรได้จะรำลึกถึงพระคุณ คนไม่ควรได้ จะได้พัฒนาตน ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ เราไม่เสียผู้ใหญ่ ทุกคนอิงหลักการ สังคมก็เป็นสุข

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 Total Execution Time: 0.00061338345209757 Mins