ยินดีในความไม่ประมาท

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2559

ยินดีในความไม่ประมาท

อปฺปมาทรโต  ภิกฺขุ    ปมาเท  ภยทสฺสิ  วา
อภพฺโพ  ปริหานาย    นิพฺพานสฺเสว  สนฺติเก

ภิกษุยินดีในความไม่ประมาท หรือเห็นภัยในความประมาท
เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเสื่อม ชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานทีเดียว

(ขุ.ธ.๒๕/ ๑๒/ ๑๙)

                   ความประมาทเป็นมหันตภัยร้ายที่มักเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยที่คนเรามักมองข้ามอย่าคิดว่าเล็กน้อย อย่าคิดว่าไม่เป็นไรรูรั่วเล็กๆ เชื้อไฟเพียงนิด ยาพิษเพียงหน่อยคร่าชีวิตคนมานับไม่ถ้วนความประมาทแม้นิดเดียว อาจเพียงวินาทีเดียวก็สามารถทำลายสิ่งต่างๆ มานักต่อนักแล้วความประมาทจึงเป็นทางเสื่อม เป็นสิ่งที่พึงหลีกหนีความไม่ประมาทเป็นเกราะคุ้มครองภัยความไม่ประมาทเป็นของขวัญชิ้นพิเศษความไม่ประมาทเป็นยาครอบจักรวาลขนานแท้ความไม่ประมาทเป็นทางไม่เสื่อมผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ไม่เสื่อมผู้ไม่ประมาท เป็นผู้ไม่ไกลจากความเจริญผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ใกล้พระนิพพานอันเป็นบรมสุขดังนั้นเราจึงควรเห็นภัยในความประมาทและยินดีในความไม่ประมาทเถิด

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 

 Total Execution Time: 0.0010298530260722 Mins