ความเป็นผู้ใหญ่

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2559

ความเป็นผู้ใหญ่

เอวเมว  มนุสฺเสสุ        ทหโร  เจปิ  ปญฺญวา
โส  หิ  ตตฺถ  มหา  โหติ    เนว  พาโล  สรีรวา

ในหมู่มนุษย์นั้นไซร้  แม้จะเป็นเด็กถ้ามีปัญญา
ก็เป็นผู้ใหญ่ได้ ถึงร่างจะใหญ่โตแต่โง่เขลา ก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้

(ขุ. ชา. ๒๗/๒๕๔/ ๗๔)

               

               ความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้วัดแค่การเกิดก่อนหรือมีร่างกายเติบใหญ่การรู้จักกาล รู้จักพูด รู้จักควรไม่ควรรู้จักให้อภัย ไม่มีอคติลำเอียงมีดวงปัญญาทำกิจต่างๆได้สำเร็จลุล่วงเป็นคุณสมบัติความเป็นผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่ไม่มีคุณสมบัติเช่นนี้ ก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้แม้เด็กหากมีคุณสมบัติเหล่านี้ ก็เป็นผู้ใหญ่ในร่างเด็กเป็นบุคคลที่น่านับถือ เป็นบุคคลที่ควรสรรเสริญเป็นบัณฑิตที่น่ายกย่อง ตลอดกาลแสนนาน

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 Total Execution Time: 0.00094693501790365 Mins