ผู้ไม่รู้จักกาล 1

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2548

 
 
 
ผู้ใดรีบในกาลที่ควรช้า และช้าในกาลที่ควรรีบ
ผู้นั้นเป็นคนเขลา ย่อมถึงทุกข์ เพราะการจัดทำโดยไม่แยบคาย

 
 
 
 
ขุ.เถร.๒๖/๓๑๓
 Total Execution Time: 0.001301101843516 Mins