ปัญญา ๓ ระดับ

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2559

 

ปัญญา ๓ ระดับ

 

ปัญญา ๓ ระดับ

1. สุตมยปัญญา (รู้จำ) : ปัญญาที่เกิดการฟัง อ่าน
2. จินตามยปัญญา (รู้คิด) : ปัญญาที่เกิดจากการขบคิด พิจารณาหาเหตุผล
3.ภาวนามยปัญญา (รู้แจ้ง) : ปัญญาที่เกิดจากการทำสมาธิภาวนา เห็นแจ้งสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง

สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน
สมถกรรมฐาน คือ การทำสมาธิให้ใจหยุดนิ่ง ตั้งมั่น
วิปัสสนากรรมฐานคือ การใช้ทีสนะที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิเห็นแจ้งสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง เช่น เห็นอริยสัจ๔ ขันธ์๕ 
อายตนะ ๑๒ นรก-สวรรค์ ฯลฯ

ประโยชน์ของสมาธิ
1. ทำให้เราใช้ศักยภาพของตนเองได้เต็มที่เหมือนเลนส์รวมแสงอาทิตย์
2. ทำให้สุขภาพดีทั้งกายและใจ
- สภาวะต่างๆ ของร่างกายและจิตใจ มีความสมดุล
- กายและใจส่งผลต่อเนื่องถึงกัน
3. ทำให้เกิดความรู้แจ้ง (ภาวนามยปัญญา) เห็นโลกและชีวิตไปตามความเป็นจริง

 

 

......................................................................................................................

" หนังสือ ศาสตร์แห่งสมาธิ The Science of Meditation "
โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ M.D., Ph.D

 

 

 Total Execution Time: 0.00080366929372152 Mins