เป็นผู้ไม่มีความโกรธ ไม่มีความแค้นใจ

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2559

พุทธพจน์เตือนใจ

 

พุทธพจน์เตือนใจ


 
        “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ครั้งตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน เป็นผู้ไม่มีความโกรธ ไม่มีความแค้นใจ แม้คนหมู่มากจะว่าเอา ก็ไม่ขัดใจ ไม่โกรธ ไม่พยาบาท ไม่จองเวร ไม่ทำความโกรธ ความขัดข้องหมองใจ และความเสียใจให้ปรากฏ และเป็นผู้ให้เครื่องปูลาดมีเนื้อละเอียดอ่อน ให้ผ้าสำหรับนุ่งห่มที่มีเนื้อละเอียด ทำให้ได้มาซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือ มีฉวีวรรณดั่งทองคำ มีผิวเนียนละเอียด” ลักขณสูตร

        พระบรมศาสดาทรงให้ข้อสังเกตเรื่องสรีรยนต์ของพระองค์เองว่า ที่ได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน 32 ประการ พร้อมอนุพยัญชนะอีก 80 ตั้งแต่เกิด เพราะอาศัยกำลังบุญ นั่นคือ เกิดจากการสั่งสมบุญในอดีตล้วนๆ ไม่ต้องมีการเสริมความงามใดๆ ทั้งสิ้น พระองค์ไม่เสียเวลากับสิ่งไร้สาระ แต่ทรงนำเวลาที่มีอยู่ทั้งหมดมาสร้างความดีให้บังเกิดขึ้นแก่โลก แนะนำพร่ำสอนสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะอย่างเดียวเท่านั้น 
 

     "จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน โดย พระเทพญาณมหามุนี"

 Total Execution Time: 0.0031845132509867 Mins