ผู้สะอาด

วันที่ 19 มค. พ.ศ.2547

 

 

 

“บัณฑิตกล่าวถึงผู้มีกายสะอาด

มีวาจาสะอาด มีใจสะอาดไม่มีอาสวะ

ถึงพร้อมด้วยความสะอาด ล้างบาปแล้ว ว่าเป็นผู้สะอาด” 

 

อง ติก. ๒๐/๓๕๒

 Total Execution Time: 0.0011422316233317 Mins