ตนที่ฝึกดีแล้วเป็นแสงสว่างของบุรุษ

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2559

พุทธพจน์เตือนใจ ธรรมะเพื่อประชาชน โดย พระเทพญาณมหามุนี

 

พุทธพจน์เตือนใจ
 
"อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ"

ตนที่ฝึกดีแล้วเป็นแสงสว่างของบุรุษ

     ร่างกายที่เราต้องใช้อยู่ทุกวัน ในการประกอบภารกิจการงาน มีความจำเป็นจะต้องชำระล้างให้สะอาดด้วยน้ำ ฉันใด  จิตใจก็เช่นกัน จำเป็นต้องชำระล้างให้สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการเจริญภาวนา ฉันนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทเจริญภาวนา อยู่ในหนทางสายกลาง  ให้เราเห็นความสำคัญของการฝึกฝนใจว่า ใจที่ผ่องใส ย่อมเป็นเหตุแห่งความสุข ใจที่ผ่องใสเป็นทางมาแห่งมหากุศล เป็นเครื่องนำสัตว์โลกทั้งหลายไปสู่สุคติภูมิ และนำทุกชีวิตไปสู่เป้าหมายอันสูงสุด คือการบรรลุมรรคผลนิพพาน 

 

     "จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน โดย พระเทพญาณมหามุนี"

 

 

 Total Execution Time: 0.0029344161351522 Mins