ฝ่ายกองเสบียง

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2560

ฝ่ายกองเสบียง

 

 

              ฝ่ายสุดท้ายของกองทัพธรรมคือฝ่ายกองเสบียงซึ่งมีทั้งผู้ที่อยู่ในวัดและนอกวัด ผู้ที่อยู่นอกวัด ได้แก่ท่านเจ้าภาพที่เป็นคฤหัสถ์มีหน้าที่ประกอบอาชีพเพื่อแสวงหาทรัพย์ เมื่อมีทรัพย์แล้วก็นํามาบริจาคเพื่อ ทําบุญหล่อเลี้ยงวัดวาอาราม เช่น ส่งอาหารเข้าโรงครัวเพื่อให้ผู้มีหน้าที่นํามาปรุงเลี้ยงพระภิกษุสามเณร และผู้ที่อยู่ในวัดทั้งหมด ฝ่ายกองเสบียงที่อยู่ภายในวัด เช่น อุบาสิกาแม่ชีที่มีหน้าที่ทําครัว หรือจัดภัตตาหารเลี้ยงพระ เป็นต้น ทั้ง 4 ฝ่ายของกองทัพธรรมนี้ต้องทําหน้าที่สอดคล้องกัน เพื่อรองรับภารกิจในการปราบมาร

 

 

 Total Execution Time: 0.00052165190378825 Mins