การประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. - เวลา 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา SPD 11 ชั้น 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

วันที่ 09 ตค. พ.ศ.2562

การประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส ต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมการเรียนรู้ด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ และการพัฒนาพื้นที่จิตปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนา) ตามมติมหาเถรสมาคม ของคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. - เวลา 16.30 น.
ณ ห้องสัมมนา SPD 11 ชั้น 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) และประธานกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมฯ และบรรยายแนวทางการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการฯ
และมีพระครูวิจิตรอาภากร รักษาการเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง วัดสว่างภพ

และประธานกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมฯ ถวายรายงานฯ
พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี และนายองอาจ ธรรมนิทา กรรมการผู้ช่วยเลขานุการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้งสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) จังหวัดปทุมธานี ร่วมบรรยาย หัวข้อ “3 พันธกิจ 5ส เครื่องมือ 7 แนวทางการดำเนินงาน 9 แนวปฏิบัติพื้นที่ สู่วิสัยทัศน์

วัดสวยด้วยความสุข” 
ซึ่งในการประชุมฯ มีเจ้าอาวาส พระสงฆ์ผู้ได้รับมอบหมาย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้แทนสถานศึกษา ผู้แทนสถานประกอบการ และกลุ่มชมรมต่างๆ ที่เป็นภาคีเครื่อข่ายดำเนินงานของแต่ละวัดเข้าร่วมฯ ในช่วงท้าย เป็นการลงนามประกาศนโยบาย 5ส ของวัดที่เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ เพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2562 ของอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.0084089994430542 Mins