เด็กอายุเท่าไร จึงสมควรให้บรรพชา

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2562

เด็กอายุเท่าไร จึงสมควรให้บรรพชา

เด็กอายุเท่าไร จึงสมควรให้บรรพชา

      เด็กผู้ควรได้รับบรรพชาเป็นสามเณรในคราวแรกทรงบัญญัติว่าต้องมีอายุถึง ๑๕ ปี ฯ (มหาวรรคภาค ๑ หน้า ๑๖๐) ฯ ต่อมาภายหลัง สกุลอันเป็นโยมอุปฐากของพระอานนท์เกิดอหิวาตกโรคตาย เหลืออยู่แต่เด็กทารก ๒ คน ตกเป็นภาระแก่พระอานนท์ ท่านจึงกราบทูลเรียนปฏิบัติสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์จึงทรงอนุญาตผ่อนเป็นอนุบัญญัติลงมาเป็นไม่จำกัดอายุ เพียงรู้จักไล่กาก็ใช้ได้ ฯ (มหาวัคค์ภาค ๑ หน้า ๑๒๐) ฯ

      สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ว่า "เด็กเท่านี้เล็กเกินไป เป็นดุจคำพูดประชดตามกำหนดเดิมเป็นหลักฐาน เพราะเด็กอายุ ๑๕ กำลังพอดีเพื่อจะรับฝึกหัด"

 

อุปสมบท ต้องพร้อมด้วยอะไรบ้าง ?

      วิธีอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมนั้นสงฆ์ต้องทำให้ได้พร้อมด้วยสมบัติ ๔ ประการ จึงจะเป็นอันทำด้วยดี ถูกระเบียบ ที่มีพระพุทธานุญาตไว้ สมบัติ ๔ ประการนั้น คือ

      ๑. วัตถุสมบัติ คือ บุคคลผู้เพ่งอุปสมบทต้องเป็นชาย มีอายุครบกำหนด เป็นบุรุษ คือ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี หรือ ๒๐ กาลฝน นับแต่ปฏิสนธิมา และมิได้เป็นมนุษย์วิบัติ หรือเสียหายแต่ประการใดประการหนึ่งเช่น ถูกตอนหรือเคยทำความผิดอย่างร้ายแรง เช่น ฆ่ามารดาบิดาเป็นต้น ฯ

      ๒. ปริสสมบัติ คือ ชุมนุมภิกษุสงฆ์ครบองค์กำหนด ในมัชฌิมประเทศตั้งแต่ ๑๐ รูป ขึ้นไป

      ๓. สีมาสมบัติ คือ สงฆ์ครบองค์กำหนดเช่นนั้นแล้ว ต้องสันนิบาตในเขตชุมนุม ซึ่งเรียกว่าสีมา ฯ

      ๔. กรรมวาจาสมบัติ คือ ต้องสวดประกาศออกชื่อวัตถุ คือ ผู้อุปสมบทออกชื่อบุคคล คือ อุปัชฌายะ ซึ่งเป็นผู้รับรองหรือผู้นำเข้าหมู่ ออกชื่อสงฆ์เป็นเจ้าการขาดไม่ได้ และจะต้องประกาศให้ครบกำหนดและให้ถูกระเบียบ

 

 

 Total Execution Time: 0.0013892332712809 Mins