วิธีขอขมา (แบบย่อ)

วันที่ 05 ธค. พ.ศ.2562

วิธีขอขมา (แบบย่อ)

วิธีขอขมา (แบบย่อ)

      เมื่อจะขอขมา พึงนำเครื่องสักการะมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น วางไว้ข้างหน้าแล้วกราบลง ๓ หน พึงนั่งคุกข้าประนมมือกล่าวว่า

"สพฺพํ อปราธํ ขมถ เม ภนฺเต"
ขอท่านได้อดโทษทั้งปวงแก่ข้าพเจ้าเถิดเจ้าข้า ฯ

(กราบลง ๑ หน)

แล้วถวายเครื่องสักการะแล้วว่า

"อุกาส ทฺวารตฺตฺเยน กตํ สพฺพํ อปราธํ ขมถ เม ภนฺเต"
ขอท่านได้โปรดอดโทษทั้งปวง ที่ทำแล้วด้วยไตรทวารแก่ข้าพเจ้าเถิดเจ้าข้า"
(ท่านผู้รับขมาพึงนั่งราบกล่าวว่า)

"อหํ ขมามิ ตฺยาปิ เม ขมิตพฺพํ"
ข้าพเจ้าอด แม้ท่านพึงอดแก่ข้าพเจ้าบ้าง ฯ
(ผู้ขอขมาพึงว่า)

“อุกาส ขมามิ ภนฺเต”
ขอประทานโอกาส ข้าพเจ้ายอมอดละเจ้าข้า ฯ
(แล้วกราบ ๓ หน เป็นเสร็จพิธี)

      ขอขมาว่าพร้อมกันหลายรูปก็ได้ ผู้ขอเปลี่ยนบท "เม" เป็น "โน" ผู้ขอขมาว่าเปลี่ยนบท ตุยาปิ" เป็น "ตุมฺเหหิปิ" ฯ
 

 Total Execution Time: 0.0012168645858765 Mins