โกลาหล

วันที่ 19 มีค. พ.ศ.2563

โกลาหล

๑. กัปปโกลาหล
(จะมีเทวดา ปล่อยศีรษะ สยายผม ร้องไห้ เอามือเช็ดน้ำตา  นุ่งผ้าสีแดง ทรงเพศแปลก ๆอย่างยิ่ง ลงมาบอกมนุษย์ว่า อีกแสนปี โลกนี้จักพินาศไปจนถึงพรหมโลก)


๒. จักกวัตติโกลาหล
(จะมีเทวดาลงมาบอกมนุษย์ว่า อีกร้อยปี พระเจ้าจักรพรรดิจักเกิดขึ้นในโลก)


๓.พุทธโกลาหล
(จะมีพรหมชั้นสุทธาวาสลงมาบอกมนุษย์ว่า อีกพันปี พระพุทธเจ้าจักอุบัติในโลก)


๔. มงคลโกลาหล
(จะมีพรหมชั้นสุทธาวาสลงมาบอกมนุษย์ว่า อีกสิบสองปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักตรัสมงคลสูตร)


๕. โมเนยยโกลาหล
(จะมีพรหมชั้นสุทธาวาสลงมาบอกมนุษย์ว่า อีกเจ็ดปี ภิกษุรูปหนึ่ง (พระนาลกเถระ) สมาคมกับ พระผู้มีพระภาคเจ้า จักทูลถามถึงโมเนยยปฏิปทา หรือข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นมุนีผู้สงบ)


อรรถ. มงคลสูตร มก. เล่ม ๓๙ หน้า ๑๖๕

 Total Execution Time: 0.0011485854784648 Mins