พระคุณไม่รู้จบ

วันที่ 30 พค. พ.ศ.2563

พระคุณไม่รู้จบ

ถ้าเเม้ว่าพระพุทธเจ้า

พึงตรัสสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้า

โดยไม่ตรัสเรื่องอื่นเลย  เเม้ตลอดทั้งกัป

กัปที่มีในระหว่างกาลอันยาวนาน  ก็จะพึงสิ้นไป

เเต่การสรรเสริญพระคุณของพระตถาคต

ยังหาสิ้นไปไม่

อรรถ. วงศ์พระโกณฑัญญพุทธเจ้า มก. เล่ม ๗๓ หน้า ๓๑๖

 Total Execution Time: 0.00075829823811849 Mins