ศีลเหมือนเเผ่นดิน

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2563

2-10-63-2-b.jpg

ศีลเหมือนเเผ่นดิน

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย...

การงานที่จะพึงทำด้วยกำลังอย่างใดอย่างหนึ่ง

อันบุคคลทำอยู่  ทั้งหมดนั้น 

อันบุคคลอาศัยเเผ่นดิน

ดำรงอยู่บนเเผ่นดิน  จึงทำได้

การงานที่จะพึงทำด้วยกำลังเหล่านี้

อันบุคคลย่อมกระทำได้ด้วยอาการอย่างนี้  เเม้ฉันใด

ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยู่ในศีลเเล้ว

จึงเจริญอริยมรรค  อันประกอบด้วยองค์ ๘

กระทำให้มากซึ่งอริยมรรค

อันประกอบด้วยองค์ ๘ ฉันนั้นเหมือนกัน

ตติยพลกรณียสูตร มก. เล่ม ๓๐ หน้า ๑๔๒

 Total Execution Time: 0.00052966674168905 Mins