คนเดียว

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2563

16-10-63-6-b.jpg

คนเดียว

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บุคคลคนเดียวเมื่อเกิดขึ้นในโลก

ย่อมเกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูล

เพื่อความสุขเเก่ชนเป็นอันมาก

เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเเก่เทพยดา เเละมนุษย์ทั้งหลาย

บุคคลคนเดียวคือใคร คือบุคคลผู้เป็น "สัมมาทิฏฐิ"

มีความเห็นไม่วิปริต

เขาทำให้คนเป็นอันมากออกจากอสัทธรรมเเล้ว

ให้ตั้งอยู่ในสัทธรรม

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เราไม่เล็งเห็นธรรมอย่างอื่นเเม้ข้อหนึ่ง

ซึ่งจะมีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฏฐินี้เลย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

โทษทั้งหลาย มีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่ง

เรื่องบุคคลคนเดียว ยังความพินาศเเก่โลก มก. เล่ม ๓๓ หน้า ๑๙๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00088428656260173 Mins