ควร-ไม่ควร

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2564

17-2-64-3-b.jpg 

ควร-ไม่ควร

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับวัสสการพราหมณ์มหาอำมาตย์

ดูก่อนพราหมณ์

เมื่อบุคคลกล่าวสิ่งที่ได้ฟังมาอันใด สิ่งที่ได้ทราบอันใด

สิ่งที่ได้รู้แจ้งมาอันใด ที่ทำให้อกุศลธรรมเจริญขึ้น

กุศลธรรมเสื่อมไป

เรากล่าวสิ่งที่ได้ฟังมาเห็นปานนั้น สิ่งที่ได้ทราบมาเห็น

ปานนั้น สิ่งที่ได้รู้เห็นปานนั้น ว่าไม่ควรกล่าว

แต่เมื่อบุคคลกล่าวสิ่งที่ได้ฟังมาอันใด สิ่งที่ได้ทราบมาอันใด

สิ่งที่ได้รู้แจ้งอันใด ที่ทำให้อกุศลธรรมเสื่อมไป กุศลธรรม

เจริญขึ้น

เรากล่าวสิ่งที่ได้ฟังมาเห็นปานนั้น สิ่งที่ได้ทราบมา

เห็นปานนั้น สิ่งที่ได้รู้แจ้งเห็นปานนั้น ว่าคนกล่าว

สุตสูตร มก. เล่ม ๓๕ หน้า ๔๔๒

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00053116877873739 Mins