ควร-ไม่ควร

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2564

17-2-64-3-b.jpg 

ควร-ไม่ควร

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับวัสสการพราหมณ์มหาอำมาตย์

ดูก่อนพราหมณ์

เมื่อบุคคลกล่าวสิ่งที่ได้ฟังมาอันใด สิ่งที่ได้ทราบอันใด

สิ่งที่ได้รู้แจ้งมาอันใด ที่ทำให้อกุศลธรรมเจริญขึ้น

กุศลธรรมเสื่อมไป

เรากล่าวสิ่งที่ได้ฟังมาเห็นปานนั้น สิ่งที่ได้ทราบมาเห็น

ปานนั้น สิ่งที่ได้รู้เห็นปานนั้น ว่าไม่ควรกล่าว

แต่เมื่อบุคคลกล่าวสิ่งที่ได้ฟังมาอันใด สิ่งที่ได้ทราบมาอันใด

สิ่งที่ได้รู้แจ้งอันใด ที่ทำให้อกุศลธรรมเสื่อมไป กุศลธรรม

เจริญขึ้น

เรากล่าวสิ่งที่ได้ฟังมาเห็นปานนั้น สิ่งที่ได้ทราบมา

เห็นปานนั้น สิ่งที่ได้รู้แจ้งเห็นปานนั้น ว่าคนกล่าว

สุตสูตร มก. เล่ม ๓๕ หน้า ๔๔๒

 Total Execution Time: 0.0011530001958211 Mins