นักเต้นรำ

วันที่ 24 กพ. พ.ศ.2564

24-2-64-3-b.jpg

นักเต้นรำ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบนักเต้นรำ ชื่อตาลบุตร ที่มา

ทูลถามพระองค์ถึงคติของนักเต้นรำ

ดูก่อนนายคามณี

เมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายอย่างยังไม่ปราศจากราคะ อันกิเลส

เครื่องผูกคือราคะผูกไว้ นักเต้นรำรวบรวมเข้าไว้ซึ่งธรรม

อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในท่ามกลางสถานเต้นรำ

ในท่ามกลางสถานมหรสพ แก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น

เมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโทสะ...ยังไม่ปราศจาก

โมหะ ฯลฯ  แก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น

นักเต้นรำนั้น ตนเองก็มัวเมาประมาท ตั้งอยู่ในความ

ประมาท เมื่อแตกกายตายไป ย่อมบังเกิดในนรก ชื่อปหาสะ

อนึ่ง ถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่า นักเต้นรำคนใดทำให้

คนหัวเราะ รื่นเริง ด้วยคำจริงบ้าง คำเท็จบ้าง ใน

ท่ามกลางสถานเต้นรำ ในท่ามกลางสถานมหรสพผู้นั้น

เมื่อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย

แห่งเทวดาชื่อปหาสะความเห็นของเขาเหล่านั้นเป็นความเห็นผิด

ดูก่อนนายคามณี ก็เราย่อมกล่าวคติสองอย่างคือ นรก

หรือกำเนิดสัตว์เดียรัจฉาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ของบุคคล

ผู้มีความเห็นผิด

ตาลปุตตสูตร มก. เล่ม ๒๙ หน้า ๑๘๐

 Total Execution Time: 0.00053748289744059 Mins