อวยพร

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2564

1-3-64-3-b.jpg

อวยพร

ในกาลใด เทวดาจะจุติจากหมู่เทพเพราะสิ้นอายุ ในกาลนั้น

เทวดาผู้พลอยยินดี ย่อมเป็นสิ่งออกเป็น ๓ ประการว่า

ดูก่อนท่านผู้เจริญ ท่านจากที่นี่จงไปสู่สุคติ จงได้ความ

เป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์แล้ว จะได้ศรัทธาชั้นเยี่ยมในสัทธรรม

ศรัทธาของท่านผู้ตั้งมั่นแล้วนั้น จงมั่นคงเป็นมูลไว้

อย่าคลอนเเคลนในสัทธรรม ที่พระอริยเจ้าประกาศดีแล้ว ตลอดชีวิต

ท่านจงกระทำกุศล อันไม่มีความเบียดเบียน ไม่มีอุปธิ

(สิ่งที่กลั้วด้วยกิเลส) ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจให้มาก

แต่นั้นท่านก่อสร้างบุญ ทำบุญนั้นด้วยทานให้มาก

จงแนะนำแม้สัตว์อื่นๆ ให้ตั้งอยู่ในพรหมจรรย์ ในสัทธรรม

สัตว์อื่น ๆ ผู้รู้ตามเป็นจริง พลอยยินดีตามท่าน ผู้เป็น

เทวดาล่วงเทวดา เพราะความอนุเคราะห์นี้ ขอท่านจง

กลับมา (เทวโลก) บ่อยๆ นะ

เอกจินติกเถราปทาน มก. ๗๑ หน้า ๕๙๖

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00072296460469564 Mins